ആഡ് 30s ...ൽ ഉള്ള ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ 5s -ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ-
പരസ്യക്കാരന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ
 • Dark Skin Actress Kajol complete Beauty Transformation | Actress Kajol Unbelievable Transformation
  Dark Skin Actress Kajol complete Beauty Transformation | Actress Kajol Unbelievable Transformation

  Watch Dark Skin Actress Kajol complete Beauty Transformation Actress Kajol Unbelievable Transformation With HD Quality

  ബൈ Bollywood Bhaijan| 18 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Wave Analytics Data Transformation | Wave Analytics Data Transformation
  Wave Analytics Data Transformation | Wave Analytics Data Transformation

  For complete professional training visit at:
  http://www.bisptrainings.com/course/Cloud-Computing/Salesforce
  Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/bisptrainings/
  Follow us on Twitter: https://twitter.com/bisptrainings
  Email: support@bisptrainings.com
  Call us: +91 975-275-3753 or +1 386-279-6856

  Watch Wave Analytics Data Transformation | Wave Analytics Data Transformation With HD Quality

  ബൈ Amit Sharma| 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Data Transformation in Wave | Salesforce Wave Data Transformation
  Data Transformation in Wave | Salesforce Wave Data Transformation

  Watch Data Transformation in Wave | Salesforce Wave Data Transformation With HD Quality

  ബൈ Amit Sharma| 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Make ABS VISIBLE FAST (Hindi) | Best Training Frequency and Rep Range for ABS | Abhinav Mahajan
  Make ABS VISIBLE FAST (Hindi) | Best Training Frequency and Rep Range for ABS | Abhinav Mahajan

  Link to English Version : https://youtu.be/XW44xxbK2VE
  In this Video I explain how to train your Abs effectively to make them more visible.

  Abhinav Mahajan is an ISSA Personal Trainer and Sports Nutritionist. Along with having more than 8 years of Experience in Fitness and Bodybuilding he also happens to have worked and traveled Internationally as a Fashion Model for over 3 years.

  After delving into the world of Personal Development and Motivational Speaking, he has dedicated his life to help the Youth to reach their Highest Potential by achieving not only good aesthetics but also a fully functional body, a Healthy Mind, better Grooming Skills and address to some of the most common problems faced by the Youth.

  Watch Make ABS VISIBLE FAST (Hindi) | Best Training Frequency and Rep Range for ABS | Abhinav Mahajan With HD Quality

  ബൈ Abhinav Mahajan| 688 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Exercises for Your Abs - How to Get Rid of Fat From Abs After Having a Baby
  Exercises for Your Abs - How to Get Rid of Fat From Abs After Having a Baby

  Make sure you have your doctor's clearance to resume exercising after having a baby, and then get rid of the fat on your abs with these leg rotations, knee lifts and boxer sit-ups. Learn a great post-natal workout routine with this free video on exercises for your abs.

  Expert: Tanya Batts
  Contact: www.goldsgym.com
  Bio: Tanya Batts has worked as a certified personal fitness trainer for more than 11 years.
  Filmmaker: Reel Media LLC

  Series Description: Exercises for your abs can help you lose belly flab, recondition your muscles following a pregnancy, tighten your core and build that abdominal six-pack you've always wanted. Learn fun, challenging exercises from a professional fitness trainer in this free video series.

  ബൈ P.K| 589 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Get VISIBLE ABS Fast | Training Frequency | Best REP Range for ABS Workout | Abhinav Mahajan
  Get VISIBLE ABS Fast | Training Frequency | Best REP Range for ABS Workout | Abhinav Mahajan

  Abhinav Mahajan is an ISSA Personal Trainer and Sports Nutritionist. Along with having more than 8 years of Experience in Fitness and Bodybuilding he also happens to have worked and traveled Internationally as a Fashion Model for over 3 years.

  After delving into the world of Personal Development and Motivational Speaking, he has dedicated his life to help the Youth to reach their Highest Potential by achieving not only good aesthetics but also a fully functional body, a Healthy Mind, better Grooming Skills and address to some of the most common problems faced by the Youth.

  Watch Get VISIBLE ABS Fast | Training Frequency | Best REP Range for ABS Workout | Abhinav Mahajan With HD Quality

  ബൈ Abhinav Mahajan| 211 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS
  ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS

  ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS. Watch ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS With HD Quality

  ബൈ Nirmalfitness| 336 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • 'Pretty Little Liars' Star Talks Plot Twists News Video
  'Pretty Little Liars' Star Talks Plot Twists News Video

  'Pretty Little Liars' actor Tyler Blackburn discusses the tangled mysteries of his hit ABC Family series.

  ബൈ Nidhi| 63 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • 'Scandal' Cast Talks Surprise Plot Twists
  'Scandal' Cast Talks Surprise Plot Twists

  Watch 'Scandal' Cast Talks Surprise Plot Twists Video.

  ബൈ harish| 118 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

റീ-പ്ളെ

OBLIQUE TWISTS for ABS TRANSFORMATION! (Hindi / Punjabi)

വലുപ്പം : x പിക്സൽസ്

Health/ഫിറ്റ്നസ്

Govt./PSU

 • Ethical Elections means Fair Game
  Ethical Elections means Fair Game

  Karnataka State Icon Rahul Dravid advocates for Ethical Voting in the upcoming Assembly Elections on May 12th 2018.

  Watch Ethical Elections means Fair Game With HD Quality

  ബൈ Election Commission of India| 99 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • India - Israel Trade Statistics
  India - Israel Trade Statistics

  Comparative Trade Statistics for the Years 2013 & 2014
  Watch India - Israel Trade Statistics With HD Quality

  ബൈ Indian Trade Portal| 1739 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Shri Rajeshwar Bhagwan Aanjani Mata Kanya Gurukul
  Shri Rajeshwar Bhagwan Aanjani Mata Kanya Gurukul

  Watch Shri Rajeshwar Bhagwan Aanjani Mata Kanya Gurukul With HD Quality

  ബൈ P P Chaudhary| 478 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Dharmendra Pradhan At the launch function of Start-up programme for entrepreneurs in Oil & Gas sector
  Dharmendra Pradhan At the launch function of Start-up programme for entrepreneurs in Oil & Gas sector

  Watch Dharmendra Pradhan At the launch function of Start-up programme for entrepreneurs in Oil & Gas sector Video

  ബൈ Dharmendra Pradhan| 25649 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • GAIL (India) Limited & Hawa Badlo @ Times Literature Festival 2017
  GAIL (India) Limited & Hawa Badlo @ Times Literature Festival 2017

  GAIL (India) Limited and Hawa Badlo, jointly, interacted with the Delhiites, at the Times Literature Festival, seeking their views on the rampaging air pollution in the city.

  Notable speakers, Sunita Narain – Director General, Centre for Science and Environment, Dr. (Prof.) Arvind Kumar – Chairman, Centre for Chest Surgery & Lung Transplantation, Sri Ganga Ram Hospital , New Delhi & Director – Institute of Robotic Surgery, Dr. Suresh Jain – Professor and Head, Department of Natural Resources, TERI University, Mr. Ashu Shinghal - Chief General Manager in Corporate Strategy, Planning and Advocacy -GAIL, also enlightened the audience with their profound views on air pollution.

  Watch GAIL (India) Limited & Hawa Badlo @ Times Literature Festival 2017 With HD Quality

  ബൈ Hawa Badlo| 82 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Knowledge Session | Amb Asoke Mukerji's Speech
  Knowledge Session | Amb Asoke Mukerji's Speech

  Knowledge Session II: Achievements through Geo-Political Initiatives

  Topic- US - India Relationship and Prospects for Quad
  Panelist - Amb Asoke Mukerji (India’s Former Permanent Representative to the United Nations)
  Venue- Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi
  Date- 22.02.2018

  ബൈ Dr. Syama Prasad Mookerjee| 327 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

Loading...
 • Dark Skin Actress Kajol complete Beauty Transformation | Actress Kajol Unbelievable Transformationഅടുത്തത്
  Dark Skin Actress Kajol complete Beauty Transformation | Actress Kajol Unbelievable Transformation

  Watch Dark Skin Actress Kajol complete Beauty Transformation Actress Kajol Unbelievable Transformation With HD Quality

  ബൈ Bollywood Bhaijan| 18 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Wave Analytics Data Transformation | Wave Analytics Data Transformation
  Wave Analytics Data Transformation | Wave Analytics Data Transformation

  For complete professional training visit at:
  http://www.bisptrainings.com/course/Cloud-Computing/Salesforce
  Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/bisptrainings/
  Follow us on Twitter: https://twitter.com/bisptrainings
  Email: support@bisptrainings.com
  Call us: +91 975-275-3753 or +1 386-279-6856

  Watch Wave Analytics Data Transformation | Wave Analytics Data Transformation With HD Quality

  ബൈ Amit Sharma| 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Data Transformation in Wave | Salesforce Wave Data Transformation
  Data Transformation in Wave | Salesforce Wave Data Transformation

  Watch Data Transformation in Wave | Salesforce Wave Data Transformation With HD Quality

  ബൈ Amit Sharma| 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Make ABS VISIBLE FAST (Hindi) | Best Training Frequency and Rep Range for ABS | Abhinav Mahajan
  Make ABS VISIBLE FAST (Hindi) | Best Training Frequency and Rep Range for ABS | Abhinav Mahajan

  Link to English Version : https://youtu.be/XW44xxbK2VE
  In this Video I explain how to train your Abs effectively to make them more visible.

  Abhinav Mahajan is an ISSA Personal Trainer and Sports Nutritionist. Along with having more than 8 years of Experience in Fitness and Bodybuilding he also happens to have worked and traveled Internationally as a Fashion Model for over 3 years.

  After delving into the world of Personal Development and Motivational Speaking, he has dedicated his life to help the Youth to reach their Highest Potential by achieving not only good aesthetics but also a fully functional body, a Healthy Mind, better Grooming Skills and address to some of the most common problems faced by the Youth.

  Watch Make ABS VISIBLE FAST (Hindi) | Best Training Frequency and Rep Range for ABS | Abhinav Mahajan With HD Quality

  ബൈ Abhinav Mahajan| 688 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Exercises for Your Abs - How to Get Rid of Fat From Abs After Having a Baby
  Exercises for Your Abs - How to Get Rid of Fat From Abs After Having a Baby

  Make sure you have your doctor's clearance to resume exercising after having a baby, and then get rid of the fat on your abs with these leg rotations, knee lifts and boxer sit-ups. Learn a great post-natal workout routine with this free video on exercises for your abs.

  Expert: Tanya Batts
  Contact: www.goldsgym.com
  Bio: Tanya Batts has worked as a certified personal fitness trainer for more than 11 years.
  Filmmaker: Reel Media LLC

  Series Description: Exercises for your abs can help you lose belly flab, recondition your muscles following a pregnancy, tighten your core and build that abdominal six-pack you've always wanted. Learn fun, challenging exercises from a professional fitness trainer in this free video series.

  ബൈ P.K| 589 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Get VISIBLE ABS Fast | Training Frequency | Best REP Range for ABS Workout | Abhinav Mahajan
  Get VISIBLE ABS Fast | Training Frequency | Best REP Range for ABS Workout | Abhinav Mahajan

  Abhinav Mahajan is an ISSA Personal Trainer and Sports Nutritionist. Along with having more than 8 years of Experience in Fitness and Bodybuilding he also happens to have worked and traveled Internationally as a Fashion Model for over 3 years.

  After delving into the world of Personal Development and Motivational Speaking, he has dedicated his life to help the Youth to reach their Highest Potential by achieving not only good aesthetics but also a fully functional body, a Healthy Mind, better Grooming Skills and address to some of the most common problems faced by the Youth.

  Watch Get VISIBLE ABS Fast | Training Frequency | Best REP Range for ABS Workout | Abhinav Mahajan With HD Quality

  ബൈ Abhinav Mahajan| 211 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS
  ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS

  ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS. Watch ABS FOR TUMMY REDUCTION AND BEST EXERCISE FOR ABS With HD Quality

  ബൈ Nirmalfitness| 336 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • 'Pretty Little Liars' Star Talks Plot Twists News Video
  'Pretty Little Liars' Star Talks Plot Twists News Video

  'Pretty Little Liars' actor Tyler Blackburn discusses the tangled mysteries of his hit ABC Family series.

  ബൈ Nidhi| 63 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • 'Scandal' Cast Talks Surprise Plot Twists
  'Scandal' Cast Talks Surprise Plot Twists

  Watch 'Scandal' Cast Talks Surprise Plot Twists Video.

  ബൈ harish| 118 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

ട്രെന്റിങ്ങ് on Veblr

 • Food at Grand Palladium Nayarit | What we ate in Mexico | Buffet Palladium
  Food at Grand Palladium Nayarit | What we ate in Mexico | Buffet Palladium

  Check out food we ate at Grand Palladium Riviera Nayarit in Mexico. Breakfast Buffet and other tasty treats we got to enjoy during our winter vacation.

  For full review of our resort experience, please subscribe youtube.com/user/growingbabies our sister channel

  For more tasty recipes, tips and product reviews please
  Subscribe: https://www.youtube.com/user/eateastindian
  Our facebook page: http://www.facebook.com/EatEastIndian
  Follow us on twitter: https://twitter.com/EatEastIndian
  Pinterest: http://pinterest.com/eateastindian/
  Instagram: http://instagram.com/eateastindian

  Watch Food at Grand Palladium Nayarit | What we ate in Mexico | Buffet Palladium With HD Quality

  ബൈ Eat East Indian| 76 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Bollywood star Salman Khan in Kashmir for ‘Race 3’ shoot
  Bollywood star Salman Khan in Kashmir for ‘Race 3’ shoot

  Jammu Links News | Bollywood star Salman Khan on Monday reached Kashmir to shoot for Remo D’ Souza directed movie ‘Race 3’. The 52-year-old actor has reached the picturesque health resort of Sonamarg along with Jacqueline Fernandez for the shoot.

  ബൈ Jammu Links News| 36 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Daniel Craig’s James Bond Aston Martin sells for Rs 3 cr at auction
  Daniel Craig’s James Bond Aston Martin sells for Rs 3 cr at auction

  007 ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ...വിറ്റുപോയത് 3.10 കോടി രൂപക്ക്


  ബോണ്ടിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘007’ എന്ന നമ്പറുള്ള കാറിനാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ ക്രിസ്റ്റീസ് സംഘടിപ്പിച്ച ലേലത്തിൽ ഈ വില ലഭിച്ചത്.  മണിക്കൂറിൽ 183 മൈൽ(ഏകദേശം 295 കിലോമീറ്റർ) വരെ പരമാവധി വേഗം കൈവരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ‘വാൻക്വിഷി’ന്റെ 100 യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ 2014ൽ നിർമിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.

  ബൈ News60 ML| 54 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Aali Phoolwali - Marathi Lokgeet - Anand Shinde - Sumeet Music
  Aali Phoolwali - Marathi Lokgeet - Anand Shinde - Sumeet Music

  Aali Phoolwali - Marathi Lokgeet - Anand Shinde - Sumeet Music
  Music/Lyrics: S.K.Shaikh
  Producer: Ningapaa Kakhandaki
  Singer: Anand Shinde

  Copyright: Soundtrack Records and Cassette Mfg Co.

  Subscribe Sumeet Music and get the latest marathi music click on link below:
  https://www.youtube.com/user/Sumeetsoundtrack

  Download the MP3 from link below:
  http://sumeetaudiovideo.com/Watch Aali Phoolwali - Marathi Lokgeet - Anand Shinde - Sumeet Music With HD Quality

  ബൈ Sumeet Music| 31 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Uncut: Sharma Ji Ki Lagyi Comedy Movie - Item Song Onlocation Shoot - Krushna Abhishek, Mugdha Godse
  Uncut: Sharma Ji Ki Lagyi Comedy Movie - Item Song Onlocation Shoot - Krushna Abhishek, Mugdha Godse

  Uncut: Sharma Ji Ki Lagyi Comedy Movie - Item Song Onlocation Shoot - Krushna Abhishek, Mugdha Godse, Bollywood Top News & Gossip, Movie trailer Launch, Reviews, Top Celebs Interviews Only On Bollywood Flash....Salman khan, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Amitabh Bachchan All The Top Actor On Bolly Flash Do Subscribe For Latest Bollywood Updates

  ബൈ BOLLYWOOD FLASH| 34 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Flying a drone - DJI phantom 3
  Flying a drone - DJI phantom 3

  Watch Flying a drone - DJI phantom 3 With HD Quality

  ബൈ sajith's channel| 66 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Film Audition Prank | Main Aapko STAR Bana Dunga | Pranks in India 2018 | Unglibaaz
  Film Audition Prank | Main Aapko STAR Bana Dunga | Pranks in India 2018 | Unglibaaz

  VIDEO ko share karo, like karro aur subscriber kar ke bell daba do
  taki aapko mile new video ki notification sabse pehle

  Subscribe now for latest pranks in India, comment Trolling in India, funny street interviews and comedy videos

  Connect with us :
  FaceBook - https://www.facebook.com/unglibaaz
  Twitter - http://twitter.com/iamunglibaaz
  Instagram - https://www.instagram.com/iamunglibaaz
  Snapchat - https://snapchat.com/add/unglibaaz

  For
  1. Business Enquiry,
  2. sponsorship,
  3. promotion
  4. Channel collaboration and channel promotion,

  Mail us on Unglibaaz.com@gmail.com

  ബൈ UngliBaaz - #IndeedPranks #SocialExperiments| 36 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • RJ Rohith about Darshan, Sudeep and Puneethrajkumar - RJ Rohith Special Interview - Top Kannada TV
  RJ Rohith about Darshan, Sudeep and Puneethrajkumar - RJ Rohith Special Interview - Top Kannada TV

  Watch RJ Rohith about Darshan, Sudeep and Puneethrajkumar - RJ Rohith Special Interview - Top Kannada TV With HD Quality

  ബൈ TSP Kannada TV| 41 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • "Daas Dev" Film Interview With Richa Chadha, Rahul Bhat, Sudhir Mishra, Dalip Tahil & Saurabh Shukla
  "Daas Dev" Film Interview With Richa Chadha, Rahul Bhat, Sudhir Mishra, Dalip Tahil & Saurabh Shukla

  Watch "Daas Dev" Film Interview With Richa Chadha, Rahul Bhat, Sudhir Mishra, Dalip Tahil & Saurabh Shukla With HD Quality

  ബൈ Bollywood Ki Baten| 39 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • New 'elastic' surgical glue that seals wounds in 60 seconds could be a medical game-changer
  New 'elastic' surgical glue that seals wounds in 60 seconds could be a medical game-changer

  മുറിവുണക്കാന്‍ പശ...!!!


  വെറും 60 സെക്കന്റിനുള്ളില്‍ മുറിവുണക്കാനാകുന്ന പശ അവതരിപ്പിച്ച് ഗവേഷകര്‍


  വെറും 60 സെക്കന്റിനുള്ളില്‍ മുറിവുണക്കാനാകുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി പശ അവതരിപ്പിച്ച് ഗവേഷകര്‍.അമേരിക്കയിലെയും സിഡ്‌നി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ബയോമെഡിക്കല്‍ ഗവേഷകരാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനു പിന്നില്‍.മെട്രോ എന്നാണ് ഈ പശയ്ക്ക് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.ഇലാസ്തിക സ്വഭാവമുള്ള മെട്രോ പെട്ടന്ന് വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.ഹൃദയം ശ്വാസകോശം തുടങ്ങി ആന്തരീകാവയവ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ക്ക് വരെ സഹായകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
  ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള പശ മുറിവിനുപരിതലത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ ഖരരൂപത്തിലാകുകയും മുറിവിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.ഹൈബ്രിഡ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീനാണ് ഈ പശ.അള്‍ട്രലൈറ്റിന്റെസഹായത്തോടെയാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് പശ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.സയന്‍സ് ട്രാന്‍സിലേഷന്‍ മെഡിസിന്‍ എന്ന ജേണലില്‍ ഗവേഷണഫലം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാല്‍ മെട്രോയുടെ പരീക്ഷണവിജയം സ്ഥരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്.ഇനി ധൈര്യമായി വേദനയില്ലാതെ മുറിവുണക്കാം വെറും 60 സെക്കന്റില്‍

  ബൈ News60 ML| 146 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

MY BOLLYWOOD BODY

 • Women Complete Toning Workouts! BACK / BICEP Cycle 2 (Hindi / Punjabi)
  Women Complete Toning Workouts! BACK / BICEP Cycle 2 (Hindi / Punjabi)

  Women Complete Toning Chest Workout, A Lot of ladies have been asking for the Level 2 / Cycle 2 of Toning 101 Series by My Bollywood Body. So here you go. Now doing Back and Bicep Toning workout. Ensure you do warmup first, we have lots of videos for warmup on our channel, then get into this workout.

  If you have just joined the gym and are looking for what to do at the gym to tone your muscles, then do Cycle 1, ensure to do cycle 1 for 5 to 6 weeks. Once complete start Cycle 2.

  Make sure to follow our Diet plans with these workouts for best results.

  Make sure to | COMMENT | LIKE | SHARE |

  TONING 101 Series Cycle 1
  Monday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=ujvv6DLbsZ0

  Tuesday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=4VmW0zBdAmQ

  Wednesday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=nniR-GGN0NE

  Thursday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Dv8nzDeJlAY

  Friday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=3d9a-Rwae00

  ***Find 100's of videos in our Playlists!***

  Visit our website: http://www.mybollywoodbody.com

  https://www.facebook.com/mybollywoodbody

  ബൈ MY BOLLYWOOD BODY| 47 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Women Complete Toning Workouts! CHEST / TRICEP Cycle 2 (Hindi / Punjabi)
  Women Complete Toning Workouts! CHEST / TRICEP Cycle 2 (Hindi / Punjabi)

  Women Complete Toning Chest Workout, A Lot of ladies have been asking for the Level 2 / Cycle 2 of Toning 101 Series by My Bollywood Body. So here you go. Starting with Chest and Tricep Toning workout. Ensure you do warmup first, we have lots of videos for warmup on our channel, then get into this workout.

  If you have just joined the gym and are looking for what to do at the gym to tone your muscles, then do Cycle 1, ensure to do cycle 1 for 5 to 6 weeks. Once complete start Cycle 2.

  Make sure to follow our Diet plans with these workouts for best results.

  Make sure to | COMMENT | LIKE | SHARE |

  TONING 101 Series Cycle 1
  Monday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=ujvv6DLbsZ0

  Tuesday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=4VmW0zBdAmQ

  Wednesday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=nniR-GGN0NE

  Thursday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Dv8nzDeJlAY

  Friday Cycle 1
  https://www.youtube.com/watch?v=3d9a-Rwae00


  WOMEN FAT LOSS AT HOME SERIES WORKOUT!

  Day 1 or week 1
  https://youtu.be/wHXaW7NszBo

  Day 2 or week 2
  https://youtu.be/OzaOjbzx9fg

  Day 3 or week 3
  https://youtu.be/Y1LrifP5jyA

  Day 4 or week 4
  https://youtu.be/udquK5ywg2Q

  Day 5 or week 5
  https://youtu.be/VshJ25ilfeA

  Day 6 or week 6
  https://youtu.be/0S6VBSi4EmA

  Day 7 or week 7
  https://youtu.be/beHvU562oJY

  ***Find 100's of videos in our Playlists!***

  Visit our website: http://www.mybollywoodbody.com

  https://www.facebook.com/mybollywoodbody

  ബൈ MY BOLLYWOOD BODY| 15 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • MY BOLLYWOOD BODY FITNESS CENTER! (Hindi / Punjabi)
  MY BOLLYWOOD BODY FITNESS CENTER! (Hindi / Punjabi)

  Happens to be the most watched Canadian Fitness channel, Now open to public in the heart of BRAMPTON!

  Come train with us @ 125 Chrysler Drive #9 Brampton ON.

  My Bollywood Body's New gym is now open to the public in the heart of brampton. You can now come train with us and get personal training to meet your bollywood body goals, or you can simply join My Bollywood Body Gym with a membership. All the equipment will be available to you. You can also meet and train with Sunny from My Bollywood Body at My Bollywood Body Gym / Fitness Center.

  Make sure to | COMMENT | LIKE | SHARE |

  ***Find 100's of videos in our Playlists!***

  Visit our website: http://www.mybollywoodbody.com

  https://www.facebook.com/mybollywoodbody
  https://www.twitter.com/mybollywoodbody
  https://instagram.com/mybollywoodbody

  If you have questions, message us on our Facebook page.

  Watch MY BOLLYWOOD BODY FITNESS CENTER! (Hindi / Punjabi) With HD Quality

  ബൈ MY BOLLYWOOD BODY| 7 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

ശുപർശചെയ്യപ്പെട്ടവ

 • SANJU | Full Cast Detail, Who Plays Who; Know Here | SANJU TEASER
  SANJU | Full Cast Detail, Who Plays Who; Know Here | SANJU TEASER

  SANJU | Full Cast Detail, Who Plays Who; Know Here | SANJU TEASER - Stay Tuned For More Bollywood News

  Check All Bollywood Latest Update on our Channel

  Subscribe to our Channel https://goo.gl/UerBDn

  Like us on Facebook https://goo.gl/7Q896J

  Follow us on Twitter https://goo.gl/AjQfa4

  Circle us on G+ https://goo.gl/57XqjC

  Follow us on Instagram https://goo.gl/x48yEy

  Watch SANJU | Full Cast Detail, Who Plays Who; Know Here | SANJU TEASER With HD Quality

  ബൈ Bollywood Spy| 37 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Facebook Founder Mark Zuckerberg wondered whole world, historic decision about Muslims..
  Facebook Founder Mark Zuckerberg wondered whole world, historic decision about Muslims..

  कामयाबी की ऐसी ही एक मिसाल दी है बेहद कम उम्र में दुनियाभर के लोगों को एक साथ जोड़ने वाले शख्स की।

  जी हां दोस्तों, दुनिया के सभी लोगों को एक प्लैटफॉर्म पर लाने की जब बात आती हैं तो सभी की जुबान पर फेसबुक का नाम आता है।

  आज हमारे आस पास रहने वाला हर शख्स फेसबुक पर मौजदू है।

  Everyone sees the dream of being successful in their life. For that, your parents are encouraged by you since childhood and you also dream of becoming a big and successful person in your life by learning from those things.

  ബൈ Top Viral News| 50 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Sanju Movie Official Teaser Review
  Sanju Movie Official Teaser Review

  Here is the official teaser link of Sanju:

  https://www.youtube.com/watch?v=rRr1qiJRsXk

  Sources: Foxstar Hindi

  Watch Sanju Movie Official Teaser Review With HD Quality

  ബൈ Bollywood Crazies| 47 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക