സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലടിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകട്ടേയെന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെ ചിന്തയാണോ സർക്കാരിനും ? | News60

Ad 30s Skip Ad in 5s -Skip Ad-
Visit advertiser site
 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 42 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 34 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 16 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 27 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 31 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 13 views

 • ലോകത്തിലെ വലിയ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം; സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ | News60 ML

  ലോകത്തിലെ വലിയ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം; സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ | News60 ML

  Video News Agencyലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സിസ്റ്റ
  ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സിസ്റ്റങ്ങളിലൊന്ന് സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നൂതനമായ ക്യമാറാ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ അതിബൃഹത്തായ സിസ്റ്റം സുരക്ഷാ ക്യാമറാ വില്‍പന നടത്തുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് വന്‍ ചാകരയായരിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, സ്വകാര്യതാ പ്രേമികളുടെ നടുവിനേറ്റ അടിയുമായിരിക്കാം ഇത്. ഇത്തരം സിസ്റ്റം ചൈനയിലെ ഓര്‍വിലിയന്‍ ശൈലിയിലുള്ള നിരീക്ഷണ സൗകര്യം സർക്കാരിനു നല്‍കുമെന്നായിരിക്കും അവര്‍ വാദിക്കുക.
  ഇന്ത്യയില്‍ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ലോട്ടറിയടിക്കാനുള്ള കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ സിപി പ്ലസ്, ഡാഹുവ, പാനസോണിക് കോര്‍പറേഷന്‍, ബോഷ്, ഹണിവെല്‍, ഡി-ലിങ്ക് തുടങ്ങിയവയാണുള്ളത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇതിനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവര്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍ഡ് ടെ്കനോളജി അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ചൈനയുടെ കൈയ്യിലുള്ളത്ര നിലവാരമുള്ള ക്യമറകളും ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പിടിപ്പിച്ചേക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ, ഇതു സംഭവിക്കുകയാണെങ്കല്‍ ചൈനയുടേതിനു സമാനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലും വരിക എന്ന് സ്റ്റാക് ടെക്‌നോളജീസ് കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ആയ അതുല്‍ റായ് പറഞ്ഞു. ചൈനയോളം ശക്തരാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ അവ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കില്‍ പോലും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷണവിധേയരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്.Police, Met police, Cctv, Indian, Facial, Recognising, Malaylm, Tech, Cctv indian police facial recognising malaylm tech, Technology, Metropolitan police, Facial recognition:facial recognition, Tech ban, Women's rights:facial recognition china, Facial recognition, Facial recognition technology, Sunglasses with built-in facial recognition:review, Facial id, A:technology, S:tech:china, Recognition technology, Cctv camera, Bbc news:facial, Cardiff:indian army, Indian army medical test:facial recognition, Facial recognition software,Facial recognition system,Facial recognition camera,Facial recognition battle,Facial

  By News60 ML| 6 views

 • വനനശീകരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയ ജീവി. | News60 ML

  വനനശീകരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയ ജീവി. | News60 ML

  ഇതുവരെ ഒരു വര്‍ഗം മാത്രമാണെന്നു കരുതിയ ചൈനീസ് സലമാണ്ടറിന് രണ്ട് പുതിയ ജനുസ്സുകള്‍ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയജീവി എന്ന സ്ഥാനത്തിന് പുതിയ അവകാശിയെത്തി. ഇതുവരെ ചൈനീസ് സലമാണ്ടര്‍ ഒറ്റ വിഭാഗം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സുവോളജിക്കല്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ചൈനീസ് സലാമണ്ടറുകളില്‍ തന്നെ ജനിതകപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

  ലണ്ടനിലെ സുവോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് സലമാണ്ടറുകളുടെ ശേഷിപ്പുകളില്‍ നടത്തിയ ഡിഎന്‍എ പഠനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വഴിത്തിരിവായ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത്. ജനിതകപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സൗത്ത് ചൈന ജയന്‍റ് സലാമണ്ടര്‍ അഥവാ ആന്‍ഡ്രിയാ സിലിഗോയ്, ആന്‍ഡ്രിയാ ഡാവിഡിയാനുസ് എന്ന ജയന്‍റ് സലാമണ്ടര്‍ എന്നിവയാണ് ഇവയില്‍ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍. മൂന്നാമൊരു വിഭാഗം കൂടി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് ഇതുവരെ പേര് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

  മൂന്നായി തിരിച്ച സലാമണ്ടര്‍ ജനുസ്സുകളില്‍ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്‍ഡ്രിയാ സിലിഗോയ് വിഭാഗത്തിനാണ്. ലണ്ടന്‍ സുവോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള ഈ ജനുസ്സില്‍ പെട്ട ജീവിയുടെ ശേഷിപ്പ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയജീവിയുടേതാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറുന്നു. കാഴ്ചയില്‍ പല്ലിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള അഞ്ചടിയിലധികം നീളം വയ്ക്കുന്ന ജീവികളാണ് സലാമണ്ടറുകള്‍. വെള്ളത്തിനടിയില്‍ ശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നതാണ് പല്ലിയില്‍നിന്നുള്ള ഇവയുടെ പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഇവയെ ഉഭയ ജീവികളാക്കി മാറ്റിയതും.

  ഒരു കാലത്ത് ചൈനയില്‍ ധാരാളമായി കണ്ടു വന്നിരുന്ന സലമാണ്ടറുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. വ്യാപകമായ വനനശീകരണവും നദീമലിനീകരണവും തന്നെയാണ് ഇവ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. സലമാണ്ടറുകളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൂടി പുതിയതായി ലഭിച്ചതോടെ ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശ്രമവും ഊര്‍ജിതമാക്കണം എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ ആവശ്യം. ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ചൈനീസ് അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡോ. സാമുവല്‍ ടര്‍വി പറയുന്നു.

  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  .....................................

  By News60 ML| 30 views

 • ഗ്രേറ്റ എന്ന ജ്വാല. | News60 ML

  ഗ്രേറ്റ എന്ന ജ്വാല. | News60 ML

  ആസന്നമൃതിയോടടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഒരാൾ വരികതന്നെ ചെയ്തു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തോടു നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും അവൾ തട്ടിയുണർത്തി. ഗ്രേറ്റ എന്ന ജ്വാല കെട്ടടങ്ങുകയില്ലെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.
  കേവലം 16 വയസ്സുള്ള ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ് എന്ന സ്വീഡിഷ് പെൺകുട്ടി തുടക്കമിട്ട ഒറ്റയാൻ പ്രതിഷേധമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തര ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിലേക്കും പടർന്നുകയറി, വാക്കുകളുടെ തീമഴയായി മാറിയത്. ലോകം കാതോർത്ത ആ പ്രസംഗം ആഗോള കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി.

  2018ൽ സ്വീ‍ഡനിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്താണ് ഗ്രേറ്റ ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇനി മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. ആദ്യമൊന്നും ആരും ഗൗനിക്കാതിരുന്ന സമരം കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീട് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പടർന്നു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവഗ്രഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ ബാലിക ഉയർത്തിയ സന്ദേശം. പിന്നീട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി സമരം. ‘ഫ്രൈഡേയ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ’ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു.

  ഞങ്ങ‍ൾക്കൊരു ഭാവിയുണ്ടോ എന്ന നടുക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗ്രേറ്റ ലോകത്തോടു ചോദിച്ചത്. ‘മുതിർന്നവരേ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവശേഷിപ്പിക്കുക? തിരുത്തലിനു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?’കാലാവസ്ഥാമാ&റ്റത്തെ നേരിടാൻ ഉച്ചകോടി കൂടുകയല്ലാതെ, കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ലോകരാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ഉത്തരമില്ലാതെ തലകുനിച്ചു.മുതിർന്ന തലമുറയുടെ കോർപറേറ്റ് മുറികളിലേക്കും മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിലേക്കും അവളുടെ രോദനം തുളച്ചുകയറി. സർവനാശത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള മറ്റൊരവസരമാണ് ഗ്രേറ്റ ലോകത്തിനും നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. വരുംതലമുറകളുടെ ജീവൻകൂടി നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വികസനക്കണക്കുപുസ്തകം മാറ്റിയെഴുതിയാൽ ഭൂമിയിലെ ജീവയോഗ്യമായ കാലാവസ്ഥയെ കഷ്ടിച്ചു നിലനിർത്താനാവും.

  ലോക നേതൃത്വത്തോട് ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ്: ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല
  ചൂടുപിടിച്ച ഒരു ലോകത്തിന്റെ അനിശ്ചിത വിധിയിലേക്കു തള്ളിയിടാനുള്ളവരല്ല, മറിച്ച് ഇന്നത്തെ വികസനസങ്കൽപങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുക്കളാകണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവരുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാകണം വികസനത്തിന്റെ അളവുകോൽ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രോഗികളാക്കുന്ന വായുമലിനീകരണവും അവരെ അഭയാർഥികളാക്കുന്ന പ്രളയവും

  By News60 ML| 17 views

Replay
News60 ML's image
Published on: Sep 14, 2021
18 views

Click Here To Subscribe Now : News60

Digital Partner : Anusree Productions

Video News Agency


..........................................
.......................................
.......................................
..........................................
.........................................


Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
Telegram : https://t.me/news60ml

Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

Music: https://www.bensound.com
Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg#news60ml #news60malayalam #news60

സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലടിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകട്ടേയെന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെ ചിന്തയാണോ സർക്കാരിനും ? | News60

#breakingnews#onlinenews#latestUpdates#LIVENEWS#trendingvideo#indiannews#keralanews#trendingnews#malayalamnews#News60ML#news60#news60malayalam#news60today#news60mltoday#news60mllatest#News60mlnewvideo#news60mlvideo


Category:

News

Show More [+]
Show Less [-]
Size : x pixels
0 comments founds
No comments received yet, Be first to add comment.
 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60Up next

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 42 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 34 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 16 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 27 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 31 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 13 views

 • ലോകത്തിലെ വലിയ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം; സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ | News60 ML

  ലോകത്തിലെ വലിയ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം; സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ | News60 ML

  Video News Agencyലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സിസ്റ്റ
  ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സിസ്റ്റങ്ങളിലൊന്ന് സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നൂതനമായ ക്യമാറാ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ അതിബൃഹത്തായ സിസ്റ്റം സുരക്ഷാ ക്യാമറാ വില്‍പന നടത്തുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് വന്‍ ചാകരയായരിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, സ്വകാര്യതാ പ്രേമികളുടെ നടുവിനേറ്റ അടിയുമായിരിക്കാം ഇത്. ഇത്തരം സിസ്റ്റം ചൈനയിലെ ഓര്‍വിലിയന്‍ ശൈലിയിലുള്ള നിരീക്ഷണ സൗകര്യം സർക്കാരിനു നല്‍കുമെന്നായിരിക്കും അവര്‍ വാദിക്കുക.
  ഇന്ത്യയില്‍ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ലോട്ടറിയടിക്കാനുള്ള കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ സിപി പ്ലസ്, ഡാഹുവ, പാനസോണിക് കോര്‍പറേഷന്‍, ബോഷ്, ഹണിവെല്‍, ഡി-ലിങ്ക് തുടങ്ങിയവയാണുള്ളത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇതിനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവര്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍ഡ് ടെ്കനോളജി അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ചൈനയുടെ കൈയ്യിലുള്ളത്ര നിലവാരമുള്ള ക്യമറകളും ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പിടിപ്പിച്ചേക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ, ഇതു സംഭവിക്കുകയാണെങ്കല്‍ ചൈനയുടേതിനു സമാനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലും വരിക എന്ന് സ്റ്റാക് ടെക്‌നോളജീസ് കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ആയ അതുല്‍ റായ് പറഞ്ഞു. ചൈനയോളം ശക്തരാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ അവ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കില്‍ പോലും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷണവിധേയരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്.Police, Met police, Cctv, Indian, Facial, Recognising, Malaylm, Tech, Cctv indian police facial recognising malaylm tech, Technology, Metropolitan police, Facial recognition:facial recognition, Tech ban, Women's rights:facial recognition china, Facial recognition, Facial recognition technology, Sunglasses with built-in facial recognition:review, Facial id, A:technology, S:tech:china, Recognition technology, Cctv camera, Bbc news:facial, Cardiff:indian army, Indian army medical test:facial recognition, Facial recognition software,Facial recognition system,Facial recognition camera,Facial recognition battle,Facial

  By News60 ML| 6 views

 • വനനശീകരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയ ജീവി. | News60 ML

  വനനശീകരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയ ജീവി. | News60 ML

  ഇതുവരെ ഒരു വര്‍ഗം മാത്രമാണെന്നു കരുതിയ ചൈനീസ് സലമാണ്ടറിന് രണ്ട് പുതിയ ജനുസ്സുകള്‍ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയജീവി എന്ന സ്ഥാനത്തിന് പുതിയ അവകാശിയെത്തി. ഇതുവരെ ചൈനീസ് സലമാണ്ടര്‍ ഒറ്റ വിഭാഗം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സുവോളജിക്കല്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ചൈനീസ് സലാമണ്ടറുകളില്‍ തന്നെ ജനിതകപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

  ലണ്ടനിലെ സുവോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് സലമാണ്ടറുകളുടെ ശേഷിപ്പുകളില്‍ നടത്തിയ ഡിഎന്‍എ പഠനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വഴിത്തിരിവായ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത്. ജനിതകപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സൗത്ത് ചൈന ജയന്‍റ് സലാമണ്ടര്‍ അഥവാ ആന്‍ഡ്രിയാ സിലിഗോയ്, ആന്‍ഡ്രിയാ ഡാവിഡിയാനുസ് എന്ന ജയന്‍റ് സലാമണ്ടര്‍ എന്നിവയാണ് ഇവയില്‍ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍. മൂന്നാമൊരു വിഭാഗം കൂടി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് ഇതുവരെ പേര് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

  മൂന്നായി തിരിച്ച സലാമണ്ടര്‍ ജനുസ്സുകളില്‍ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്‍ഡ്രിയാ സിലിഗോയ് വിഭാഗത്തിനാണ്. ലണ്ടന്‍ സുവോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള ഈ ജനുസ്സില്‍ പെട്ട ജീവിയുടെ ശേഷിപ്പ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയജീവിയുടേതാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറുന്നു. കാഴ്ചയില്‍ പല്ലിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള അഞ്ചടിയിലധികം നീളം വയ്ക്കുന്ന ജീവികളാണ് സലാമണ്ടറുകള്‍. വെള്ളത്തിനടിയില്‍ ശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നതാണ് പല്ലിയില്‍നിന്നുള്ള ഇവയുടെ പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഇവയെ ഉഭയ ജീവികളാക്കി മാറ്റിയതും.

  ഒരു കാലത്ത് ചൈനയില്‍ ധാരാളമായി കണ്ടു വന്നിരുന്ന സലമാണ്ടറുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. വ്യാപകമായ വനനശീകരണവും നദീമലിനീകരണവും തന്നെയാണ് ഇവ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. സലമാണ്ടറുകളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൂടി പുതിയതായി ലഭിച്ചതോടെ ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശ്രമവും ഊര്‍ജിതമാക്കണം എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ ആവശ്യം. ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ചൈനീസ് അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡോ. സാമുവല്‍ ടര്‍വി പറയുന്നു.

  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  .....................................

  By News60 ML| 30 views

 • ഗ്രേറ്റ എന്ന ജ്വാല. | News60 ML

  ഗ്രേറ്റ എന്ന ജ്വാല. | News60 ML

  ആസന്നമൃതിയോടടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഒരാൾ വരികതന്നെ ചെയ്തു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തോടു നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും അവൾ തട്ടിയുണർത്തി. ഗ്രേറ്റ എന്ന ജ്വാല കെട്ടടങ്ങുകയില്ലെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.
  കേവലം 16 വയസ്സുള്ള ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ് എന്ന സ്വീഡിഷ് പെൺകുട്ടി തുടക്കമിട്ട ഒറ്റയാൻ പ്രതിഷേധമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തര ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിലേക്കും പടർന്നുകയറി, വാക്കുകളുടെ തീമഴയായി മാറിയത്. ലോകം കാതോർത്ത ആ പ്രസംഗം ആഗോള കാലാവസ്ഥാ സംരക്ഷണ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി.

  2018ൽ സ്വീ‍ഡനിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്താണ് ഗ്രേറ്റ ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇനി മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. ആദ്യമൊന്നും ആരും ഗൗനിക്കാതിരുന്ന സമരം കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീട് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പടർന്നു. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവഗ്രഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ ബാലിക ഉയർത്തിയ സന്ദേശം. പിന്നീട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി സമരം. ‘ഫ്രൈഡേയ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ’ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു.

  ഞങ്ങ‍ൾക്കൊരു ഭാവിയുണ്ടോ എന്ന നടുക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗ്രേറ്റ ലോകത്തോടു ചോദിച്ചത്. ‘മുതിർന്നവരേ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവശേഷിപ്പിക്കുക? തിരുത്തലിനു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?’കാലാവസ്ഥാമാ&റ്റത്തെ നേരിടാൻ ഉച്ചകോടി കൂടുകയല്ലാതെ, കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ലോകരാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ഉത്തരമില്ലാതെ തലകുനിച്ചു.മുതിർന്ന തലമുറയുടെ കോർപറേറ്റ് മുറികളിലേക്കും മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളിലേക്കും അവളുടെ രോദനം തുളച്ചുകയറി. സർവനാശത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള മറ്റൊരവസരമാണ് ഗ്രേറ്റ ലോകത്തിനും നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. വരുംതലമുറകളുടെ ജീവൻകൂടി നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വികസനക്കണക്കുപുസ്തകം മാറ്റിയെഴുതിയാൽ ഭൂമിയിലെ ജീവയോഗ്യമായ കാലാവസ്ഥയെ കഷ്ടിച്ചു നിലനിർത്താനാവും.

  ലോക നേതൃത്വത്തോട് ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ്: ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല
  ചൂടുപിടിച്ച ഒരു ലോകത്തിന്റെ അനിശ്ചിത വിധിയിലേക്കു തള്ളിയിടാനുള്ളവരല്ല, മറിച്ച് ഇന്നത്തെ വികസനസങ്കൽപങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുക്കളാകണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവരുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാകണം വികസനത്തിന്റെ അളവുകോൽ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രോഗികളാക്കുന്ന വായുമലിനീകരണവും അവരെ അഭയാർഥികളാക്കുന്ന പ്രളയവും

  By News60 ML| 17 views

News60 ML

 • ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷൻ, ഫാം ടൂറിസം ശിൽപശാല..| LIVE | News60

  ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷൻ, ഫാം ടൂറിസം ശിൽപശാല..| LIVE | News60

  Click Here To Subscribe Now : News60

  Digital Partner : Anusree Productions

  Video News Agency


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷൻ, ഫാം ടൂറിസം ശിൽപശാല..| LIVE | News60

  By News60 ML| 38 views

 • 13500 പേർക്ക് പട്ടയ വിതരണം | News60

  13500 പേർക്ക് പട്ടയ വിതരണം | News60

  Click Here To Subscribe Now : News60

  Digital Partner : Anusree Productions

  Video News Agency


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  13500 പേർക്ക് പട്ടയ വിതരണം | News60

  By News60 ML| 13 views

 • CPM - SDPI ബന്ധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് | News60

  CPM - SDPI ബന്ധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് | News60

  Click Here To Subscribe Now : News60

  Digital Partner : Anusree Productions

  Video News Agency


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  CPM - SDPI ബന്ധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് | News60

  By News60 ML| 22 views

Fashion

 • How To Get A Perfect Body And Flawless Skin | fame School Of Style

  How To Get A Perfect Body And Flawless Skin | fame School Of Style

  Beauty and Fashion Vlogger, Sukhneet Wadhwa, shares her fitness and skin care regime to help us all maintain ourselves in our 20's. A bit of labor of 10 minutes a day can help keep your mind and soul young and healthy. For a perfect body, power yoga, jogging and stretching are a few tips to pay heed to while for a flawless skin, all you need are:

  1. Lakme Infinity Face Wash

  2. Lakme Infinity Serum

  3. Lakme Infinity Youth Day Creme

  4. Lakme Infinity Youth Night Creme


  Click to share it on Facebook: https://goo.gl/PKJGrc

  Click to share it on Twitter:https://goo.gl/QPAvFL

  Click to share it on Google Plus: https://goo.gl/1VJSii

  By fame School Of Style| 96018 views

 • How To Keep Your Skin Same Color

  How To Keep Your Skin Same Color

  #sinhala #beautywithsumu #srilankanbeautytherapist #skindarkning #skincolormaintain

  Hey Beauties In this video i will explain how to keep your skin same color.if you interest keep watching .So hope you will like this video .So Don't forget to like the video and hit the SUBSCRIBE button.

  Contact my business page for a best quality beauty products
  https://www.facebook.com/bysumu/

  You can catch me on
  facebook https://www.facebook.com/beautywithsumu/
  instagram https://www.instagram.com/beautywiths...
  email beautywithsumu@gmail.com

  Watch How To Keep Your Skin Same Color With HD Quality

  By Beauty with Sumu| 31429 views

 • Swiss Beauty Cleansing Makeup Remover | Best & Affordable | #3minuteReview | Nidhi Katiyar

  Swiss Beauty Cleansing Makeup Remover | Best & Affordable | #3minuteReview | Nidhi Katiyar

  Hey guys,
  Today I am sharing another #3minutereview.
  this time its a makeup remover. Actually Cleansing Makeup Remover from Swiss beauty.
  Swiss beauty is launching so many new products each day, and now they have started with some skin care as well.

  I have been Using the Swiss Beauty Cleansing Makeup Remover from the Past 2 weeks almost and Gosh I LOVE IT!!

  The Swiss beauty Cleansing Makeup Remover is everything if you are looking for a gentle yet effective makeup remover. This is amazing. According to me I this is the best makeup remover I have ever used.
  Its the best makeup remover available in india at affordable price.

  Watch this video to know about the Swiss beauty Cleansing Makeup remover.

  Shop Swiss Beauty Cleansing Makeup remover here for Rs. 275/-
  https://www.cuffsnlashes.com/swiss-beauty-cleansing-make-up-remover-sb-14


  Follow me on all my social media's below:
  email :prettysimplenk@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/prettysimplenk/
  Twitter : https://twitter.com/prettysimplenk
  Instagram - https://www.instagram.com/nidhi.167/

  What I am Wearing -

  My Filming Equipments -
  1. Generic tripod from Amazon
  2. Nikon D5200
  3. Rode Micro Mic
  4. Windows Movie Maker
  5. Filmora

  I also Sometimes film on my Redmi Note 4

  Shop affordable Makeup here -
  https://www.cuffsnlashes.com

  Subscribe to my other channel 'Cuffs N lashes '
  https://www.youtube.com/channel/UCFJ5xlKL2E3MD_lldHkJeoA

  New Affordable Makeup Try on-
  https://www.youtube.com/watch?v=vR0RDi6C-pg

  Whats New in Affordable? #1 -
  https://www.youtube.com/watch?v=MK-EXQzs-jM

  Blue Heaven Artisto Velvette Matte Lipstick -
  https://www.youtube.com/watch?v=HLjsK29DlAQ

  Blue Heaven UHD Compact all 4 shades -
  https://www.youtube.com/watch?v=kaaADuHYdf0

  To

  By Nidhi Katiyar| 28353 views

 • how to wear dupatta in different styles ?Style Dupatta in Different Ways.use of dupatta for girls

  how to wear dupatta in different styles ?Style Dupatta in Different Ways.use of dupatta for girls

  Hi Guys!
  In this video I'm showing how to style your dupatta different ways. I hope you all enjoy! Which one is your favorite look? Comment below .)

  Duptta, saree, juda(Bun) isi type ke videos ke channel ko subscibe karen
  # sahelitutorials #dupttastyle
  #Style Dupatta
  #saheli tutorials
  #saheli tutorial
  #saheli
  #merisaheli
  #beauty Tips
  #duppata Tips
  #Dupatta styles
  #dupatta for girls
  # use of Dupatta
  #Stylish top beauty tips
  #Attractive Dupata
  #Attractive Dupata syles
  #dupatta Style 2019
  #duptta style 2019
  #how to drape a dupatta
  #Dupatta in 5 Different ways
  #wear Dupatta
  #How to wear Dupatta in 5 Different ways
  #wear Dupatta
  #Dupatta in 5 Different ways
  #dupatta face cover in sun rays 2019
  # use of dupatta
  # dupatta 2019
  #Dupatta in 5 Different style
  #DIY Style
  #How to use Dupatta
  #how to wear dupatta?
  #how to wear dupatta
  #new style of dupatta wearing

  #use of Dupaata
  #dupatta Dress
  #hacks dupatta
  #duppata Drap
  #drap your dupaata
  #drap Duppata
  #dupatta Hacks
  https://www.youtube.com/channel/UCbI162nh-4HNa8y2rwHKhbw
  saree videos ;- https://youtu.be/Q3E-f94B8lU


  Watch how to wear dupatta in different styles ?Style Dupatta in Different Ways.use of dupatta for girls With HD Quality

  By Saheli Tutorials| 110127 views

 • THE FACE SHOP WHITE SEED BRIGHTENING SERUM| KOREAN SKIN CARE

  THE FACE SHOP WHITE SEED BRIGHTENING SERUM| KOREAN SKIN CARE

  Watch THE FACE SHOP WHITE SEED BRIGHTENING SERUM| KOREAN SKIN CARE

  By Neha Desai| 56792 views

 • Skin Whitening Facial at Home | Instant Glow Facial | JSuper Kaur

  Skin Whitening Facial at Home | Instant Glow Facial | JSuper Kaur

  Skin whitening Facial
  Whitening Facial
  Instant Glow
  Glow Facial
  Instant Facial


  For Business Inquiries -

  E Mail : jsuperkaur@gmail.com


  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medi

  By JSuper kaur| 45646 views

Break The News

 • Delhi के सब्जी मंडी में 5 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

  Delhi के सब्जी मंडी में 5 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

  A five-storey building collapsed in the Sabzi Mandi area Delhi, rescue operations underway

  Visit Us - http://www.inhnews.in/

  Follow Us On Twitter - https://twitter.com/inhnewsindia

  Our WhatsApp Number - 9993022843

  Link - https://youtu.be/0iPU6b9A15I

  Incoming Search Terms,

  #Delhi

  Delhi News,
  Delhi Latest News,
  CMO Delhi,
  Delhi Government,
  Latest News,

  Delhi के सब्जी मंडी में 5 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

  By Inh News| 245 views

 • કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચ્યા અમદાવાદ

  કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચ્યા અમદાવાદ

  #Mantavyanews #Gujarat #TopTodaynews


  Mantavya News is a Gujarati News channel and Website. A Digital Publication: an Intersection of News & Entertainment.

  =========================

  Social Media Platforms:

  YouTube LIVE: http://tiny.cc/3bg07y
  YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCx6u0Lpm6diTjvxLtMEkMWA
  Facebook: https://www.facebook.com/mantavyanews
  Twitter: https://twitter.com/mantavyanews
  Instagram: https://www.instagram.com/mantavyanews
  Mantavya News App: http://tiny.cc/2ag07y
  Website: https://mantavyanews.com/

  કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચ્યા અમદાવાદ

  By Mantavya News| 212 views

 • Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  #BuildingCollapse #VegetableMarketDelhi #Delhi
  Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  To Subscribe on Youtube: 

  https://www.youtube.com/user/punjabkesaritv

  Follow us on Twitter :
  https://twitter.com/punjabkesari

  Like us on FB:
   https://www.facebook.com/Pkesarionline/

  Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  By PunjabKesari TV| 272 views

 • Indian Cricket Team: Virat Kohli दे सकते हैं इस्तीफा, Rohit Sharma होंगे टीम इंडिया के नए Captain?

  Indian Cricket Team: Virat Kohli दे सकते हैं इस्तीफा, Rohit Sharma होंगे टीम इंडिया के नए Captain?

  इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें अक्टूबर महीने से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर हैं। हालांकि, आने वाले समय में भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। दरअसल, रिपोर्ट्स की मानें तो बीसीसीआई अब अलग-अलग फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान की थ्योरी पर काम कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि तीनों फॉर्मेट के लिए भारत के मौजूदा कप्तान विराट कोहली टी20 और वनडे टीम की कप्तानी छोड़ दें। बताया जा रहा है कि इस साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा भारत के अगले वनडे और टी-20 कप्तान बन सकते हैं।

  To Subscribe on Youtube: 

  https://www.youtube.com/user/punjabkesaritv

  Follow us on Twitter :
  https://twitter.com/punjabkesari

  Like us on FB:
   https://www.facebook.com/Pkesarionline/

  Indian Cricket Team: Virat Kohli दे सकते हैं इस्तीफा, Rohit Sharma होंगे टीम इंडिया के नए Captain?

  By PunjabKesari TV| 252 views

 • Ganesh Chaturthi 2021 || Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  Ganesh Chaturthi 2021 || Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  Visit Us - http://www.inhnews.in/

  Follow Us On Twitter - https://twitter.com/inhnewsindia

  Our Whats App Number - 9993022843

  Link - https://youtu.be/hIXDzkOyKX8

  Incoming Search Terms,

  #GaneshChaturthi #गणेशचतुर्थी

  Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra,
  Dr. Narottam Mishra News,
  Ganesh Chaturthi,
  Ganesh Chaturthi 2021,
  गणेश चतुर्थी,
  Latest News,

  Ganesh Chaturthi 2021 || Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  By Inh News| 221 views