ಜಾಹೀರಾತು 30s ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡಿ 5s -ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡಿ-
ಜಾಹೀರಾತು ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ರೀಪ್ಲೇ

Call of Duty Modern Warfare: Cyber Attack Gameplay (No Commentary)

Call of Duty Modern Warfare: Cyber Attack Gameplay (No Commentary)

Watch Call of Duty Modern Warfare: Cyber Attack Gameplay (No Commentary) With HD Quality

ಇಂದ TamashaBera | 56 ವೀಕ್ಷಣೆ

ಫೀಚರ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು

ಗೇಮಿಂಗ್

 • Call of Duty Modern Warfare: Cyber Attack Gameplay (No Commentary)ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್

  Call of Duty Modern Warfare: Cyber Attack Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Cyber Attack Gameplay (No Commentary)

  Watch Call of Duty Modern Warfare: Cyber Attack Gameplay (No Commentary) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 56 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Call of Duty Modern Warfare: Domination - STEALTH CHOPPER Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Domination - STEALTH CHOPPER Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Domination - STEALTH CHOPPER Gameplay (No Commentary)

  Watch Call of Duty Modern Warfare: Domination - STEALTH CHOPPER Gameplay (No Commentary) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 46 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)

  Watch Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 44 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Call of Duty Modern Warfare: Realism Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Realism Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Realism Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)


  Watch Call of Duty Modern Warfare: Realism Team Deathmatch Gameplay (No Commentary) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 200 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)

  Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary)


  Watch Call of Duty Modern Warfare: Team Deathmatch Gameplay (No Commentary) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 34 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Winning Only with *Healings* Challenge in Fortnite

  Winning Only with *Healings* Challenge in Fortnite

  Winning With *Only* Healings Challenge in Fortnite Chapter 2
  ???? Instagram: https://www.instagram.com/tamashabera
  ???? Twitter: https://twitter.com/tamashabera

  We tried to win a game of Fortnite Chapter 2 without any weapons only by carrying just healings...well it didn't go as planned.


  Watch Winning Only with *Healings* Challenge in Fortnite With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 81 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Getting my First Solo Victory Royale of Fortnite Chapter 2

  Getting my First Solo Victory Royale of Fortnite Chapter 2

  Getting my First Solo Victory Royale of Fortnite Chapter 2
  ???? Instagram: https://www.instagram.com/tamashabera
  ???? Twitter: https://twitter.com/tamashabera

  Today i played some fortnite chapter 2 and won my first game on my first try hope you guys enjoy this gameplay


  Watch Getting my First Solo Victory Royale of Fortnite Chapter 2 With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 92 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Search the Hidden 'F' in the New World Loading Screen Location Guide - Fortnite Chapter 2 Season 1

  Search the Hidden 'F' in the New World Loading Screen Location Guide - Fortnite Chapter 2 Season 1

  Search the Hidden 'F' in the New World Loading Screen Location Guide - Fortnite Chapter 2 Season 1


  Watch Search the Hidden 'F' in the New World Loading Screen Location Guide - Fortnite Chapter 2 Season 1 With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 315 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • CATCH A WEAPON USING A FISHING ROD - NEW WORLD MISSION (Fortnite Chapter 2 Season 1)

  CATCH A WEAPON USING A FISHING ROD - NEW WORLD MISSION (Fortnite Chapter 2 Season 1)

  CATCH A WEAPON USING A FISHING ROD LOCATIONS (Fortnite Chapter 2 Season 1)


  Watch CATCH A WEAPON USING A FISHING ROD - NEW WORLD MISSION (Fortnite Chapter 2 Season 1) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 97 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • DISCOVER LANDMARKS (ALL 10 LOCATIONS) - NEW WORLD MISSION FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1

  DISCOVER LANDMARKS (ALL 10 LOCATIONS) - NEW WORLD MISSION FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1

  DISCOVER LANDMARKS (ALL 10 LOCATIONS) - NEW WORLD MISSION FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1


  Watch DISCOVER LANDMARKS (ALL 10 LOCATIONS) - NEW WORLD MISSION FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1 With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 168 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • DISCOVER NAMED LOCATIONS CHALLENGES (NEW WORLD MISSION) FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1

  DISCOVER NAMED LOCATIONS CHALLENGES (NEW WORLD MISSION) FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1

  DISCOVER NAMED LOCATIONS CHALLENGES (NEW WORLD MISSION) FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1


  Watch DISCOVER NAMED LOCATIONS CHALLENGES (NEW WORLD MISSION) FORTNITE CHAPTER 2 SEASON 1 With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 124 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Fortnite Chapter 2 Season 1 OFFICIAL Trailer

  Fortnite Chapter 2 Season 1 OFFICIAL Trailer

  Fortnite Chapter 2 Season 1 OFFICIAL Trailer


  Watch Fortnite Chapter 2 Season 1 OFFICIAL Trailer With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 142 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • *LEAKED* Fortnite Chapter 2 - Season 11 Trailer (4K 60FPS Trailer) Fortnite Chapter 2 - Season 1

  *LEAKED* Fortnite Chapter 2 - Season 11 Trailer (4K 60FPS Trailer) Fortnite Chapter 2 - Season 1

  *LEAKED* Fortnite Chapter 2 - Season 11 Trailer (4K 60FPS Trailer) Fortnite Chapter 2 - Season 1Watch *LEAKED* Fortnite Chapter 2 - Season 11 Trailer (4K 60FPS Trailer) Fortnite Chapter 2 - Season 1 With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 107 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Fortnite Chapter 2 - Season 1 Official Battlepass Trailer

  Fortnite Chapter 2 - Season 1 Official Battlepass Trailer

  Fortnite Chapter 2 - Season 1 Official Battlepass Trailer HD

  Watch Fortnite Chapter 2 - Season 1 Official Battlepass Trailer With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 153 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER - FORTNITE CHAPTER 2

  FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER - FORTNITE CHAPTER 2

  FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER - FORTNITE CHAPTER 2


  Watch FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER - FORTNITE CHAPTER 2 With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 331 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER

  FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER

  FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER


  Watch FORTNITE SEASON 11 OFFICIAL TRAILER With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 773 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • 10 Things FORTNITE SEASON 11 Needs

  10 Things FORTNITE SEASON 11 Needs

  Top 10 Things FORTNITE SEASON 11 Needs to make this Game popular again.


  Watch 10 Things FORTNITE SEASON 11 Needs With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 100 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Collect the Visitor Recording on the Starry Suburbs and Gotham City - Out of Time Challenges

  Collect the Visitor Recording on the Starry Suburbs and Gotham City - Out of Time Challenges

  Collect the Visitor recording on the Floating Island and Retail Row
  Collect the Visitor recording on the Moisty Palms and Greasy Grove
  Collect the Visitor recording on the Starry Suburbs and Gotham City
  Search chests
  Reach Battle Pass Tier 47
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 70
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 87
  Complete Out of Time Challenges
  Deal damage to opponents
  Outlast opponents

  Completing any six of these challenges will unlock a Loading Screen. There are different styles you will also unlock for three of the Battle Pass Skins, Yond3r, Sparkle Supreme and Eternal Voyager.


  Watch Collect the Visitor Recording on the Starry Suburbs and Gotham City - Out of Time Challenges With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 394 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Collect the Visitor Recording on the Moisty Palms and Greasy Grove - Out of Time Challenges

  Collect the Visitor Recording on the Moisty Palms and Greasy Grove - Out of Time Challenges

  Collect the Visitor recording on the Floating Island and Retail Row
  Collect the Visitor recording on the Moisty Palms and Greasy Grove
  Collect the Visitor recording on the Starry Suburbs and Gotham City
  Search chests
  Reach Battle Pass Tier 47
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 70
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 87
  Complete Out of Time Challenges
  Deal damage to opponents
  Outlast opponents

  Completing any six of these challenges will unlock a Loading Screen. There are different styles you will also unlock for three of the Battle Pass Skins, Yond3r, Sparkle Supreme and Eternal Voyager.Watch Collect the Visitor Recording on the Moisty Palms and Greasy Grove - Out of Time Challenges With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 322 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Collect the Visitor Recording on The Floating Island and Retail Row - Out of Time Challenges

  Collect the Visitor Recording on The Floating Island and Retail Row - Out of Time Challenges

  Collect the Visitor recording on the Floating Island and Retail Row
  Collect the Visitor recording on the Moisty Palms and Greasy Grove
  Collect the Visitor recording on the Starry Suburbs and Gotham City
  Search chests
  Reach Battle Pass Tier 47
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 70
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 87
  Complete Out of Time Challenges
  Deal damage to opponents
  Outlast opponents

  Completing any six of these challenges will unlock a Loading Screen. There are different styles you will also unlock for three of the Battle Pass Skins, Yond3r, Sparkle Supreme and Eternal Voyager.


  Watch Collect the Visitor Recording on The Floating Island and Retail Row - Out of Time Challenges With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 292 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • COLLECT THE VISITOR RECORDING - (Floating ,Retail,Moisty,Greasy,Starry Suburbs,Gotham) Out of Time

  COLLECT THE VISITOR RECORDING - (Floating ,Retail,Moisty,Greasy,Starry Suburbs,Gotham) Out of Time

  OUT OF TIME MISSION OBJECTIVES/CHALLENGES
  Here are the overtime out of time mission objectives/challenges that were leaked by dataminers:

  Reach Battle Pass Tier 47 (47)
  Complete Out of Time Challenges (1)
  Reach Battle Pass Tier 70 (70)
  Complete Out of Time Challenges (3)
  Reach Battle Pass Tier 87 (87)
  Complete Out of Time Challenges (5)
  Collect the Visitor recording on the Floating Island and Retail Row (1)
  Deal damage to opponents (2500)
  Collect the Visitor recording on the Moisty Palms and Greasy Grove (1)
  Outlast opponents (250)
  Collect the Visitor recording on the Starry Suburbs and Gotham City (1)
  Search chests (25)
  OUT OF TIME MISSION REWARDS
  Each challenge will provide players with season XP. Some of the challenges will grant players 10,000 season xp whilst others will provie 2,500 or 5,000 season xp. Other rewards including different styles for the season 10 Battle Pass skins as well as a loading screen upon completing any 6 of the challenges.

  The skin style rewards are for the YOND3R, Sparkle Supreme and Eternal Voyager skins.

  Watch COLLECT THE VISITOR RECORDING - (Floating ,Retail,Moisty,Greasy,Starry Suburbs,Gotham) Out of Time With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 224 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • FORTNITE SEASON 11 TRAILER (OFFICIAL)

  FORTNITE SEASON 11 TRAILER (OFFICIAL)

  FORTNITE SEASON 11 TRAILER (OFFICIAL)Watch FORTNITE SEASON 11 TRAILER (OFFICIAL) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 434 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • TOP 10 FORTNITE SEASON 11 LEAKS YOU SHOULD KNOW!

  TOP 10 FORTNITE SEASON 11 LEAKS YOU SHOULD KNOW!

  TOP 10 FORTNITE SEASON 11 LEAKS YOU SHOULD KNOW AS FORTNITE SEASON 11 IS STARTING SOON

  I upload fortnite videos everyday so become a part of my channel and i will take you with me on this fortnite battle royale journey where i post daily videos on my youtube channel everything related to fortnite battle royale


  Watch TOP 10 FORTNITE SEASON 11 LEAKS YOU SHOULD KNOW! With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 1052 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • FORTNITE SEASON 11 BATTLE PASS LEAKED! (OFFICIAL)

  FORTNITE SEASON 11 BATTLE PASS LEAKED! (OFFICIAL)

  FORTNITE SEASON 11 BATTLE PASS LEAKED! (OFFICIAL) SKINS, LEAKS, TRAILER AND NEW ITEMSWatch FORTNITE SEASON 11 BATTLE PASS LEAKED! (OFFICIAL) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 2975 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • ALL SECRET BATTLE STARS Season 10 - Fortnite Week 1 to Week 10 Locations (SEASON X)

  ALL SECRET BATTLE STARS Season 10 - Fortnite Week 1 to Week 10 Locations (SEASON X)

  ALL SECRET BATTLE STARS Season 10 - Fortnite Week 1 to Week 10 Locations (SEASON X)


  Watch ALL SECRET BATTLE STARS Season 10 - Fortnite Week 1 to Week 10 Locations (SEASON X) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 133 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • SOLO WIN (NEW) CALL OF DUTY MOBILE BATTLE ROYALE GAMEPLAY

  SOLO WIN (NEW) CALL OF DUTY MOBILE BATTLE ROYALE GAMEPLAY

  SOLO WIN (NEW) CALL OF DUTY MOBILE BATTLE ROYALE GAMEPLAY


  Watch SOLO WIN (NEW) CALL OF DUTY MOBILE BATTLE ROYALE GAMEPLAY With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 302 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Collect the Visitor Recording - Out of Time Challenges (OVERTIME CHALLENGES)

  Collect the Visitor Recording - Out of Time Challenges (OVERTIME CHALLENGES)

  Collect the Visitor recording on the Floating Island and Retail Row
  Collect the Visitor recording on the Moisty Palms and Greasy Grove
  Collect the Visitor recording on the Starry Suburbs and Gotham City
  Search chests
  Reach Battle Pass Tier 47
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 70
  Complete Out of Time Challenges
  Reach Battle Pass Tier 87
  Complete Out of Time Challenges
  Deal damage to opponents
  Outlast opponents

  Completing any six of these challenges will unlock a Loading Screen. There are different styles you will also unlock for three of the Battle Pass Skins, Yond3r, Sparkle Supreme and Eternal Voyager.


  Watch Collect the Visitor Recording - Out of Time Challenges (OVERTIME CHALLENGES) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 586 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • ALL SECRET BATTLE STARS Season 10 - Fortnite Week 1 to 9 Locations (SEASON X)

  ALL SECRET BATTLE STARS Season 10 - Fortnite Week 1 to 9 Locations (SEASON X)

  All secret battle stars of season 10 is shown here in this video which includes week 1 secret battle star, week 2 secret battle star, week 3 secret battle star ,week 4 secret battle star, week 5 secret battle star, week 6 secret battle star, week 7 secret battle star,week 8 secret battle star and week 9 secret battle star along with week 10 secret battle star will be released in this upcoming week.


  Watch ALL SECRET BATTLE STARS Season 10 - Fortnite Week 1 to 9 Locations (SEASON X) With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 267 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • HIT HARD FIRING RANGE TARGET LOCATIONS - BULLSEYE CHALLENGES FORTNITE SEASON 10

  HIT HARD FIRING RANGE TARGET LOCATIONS - BULLSEYE CHALLENGES FORTNITE SEASON 10

  FORTNITE SEASON 10 WEEK 9/WEEK 10 LEAKED BULLSEYE MISSION OBJECTIVES/CHALLENGES (NORMAL)
  Land on different Bullseyes (1)
  Hit Weak Points while harvesting (50)
  Get an elimination with a Sniper Rifle (1)
  Hit easy firing range target (1)
  Complete the skydiving course over Fatal Fields after jumping from the Battle Bus (4)
  Hit Headshots (10)
  Destroy Loot Carries from 50m away (2)
  FORTNITE SEASON 10 BULLSEYE PRESTIGE CHALLENGES
  Hit 5 consecutive Weak Points while harvesting (1)
  Destroy Loot Carriers from 100m away (1)
  Hit headshots in a single match (3)
  Hit hard firing range target (1)
  Complete the skydiving course over Dusty Depot after jumping from the Battle Bus (4)
  Hit headshots with a Scoped weapon (3)
  Land a Bottle Flip on a target near a giant fish, llama, or pig (1)
  We’ll release guides on how to complete some of these challenges once the Bulleye mission goes live tomorrow at 2 PM BST.


  Watch HIT HARD FIRING RANGE TARGET LOCATIONS - BULLSEYE CHALLENGES FORTNITE SEASON 10 With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 1556 ವೀಕ್ಷಣೆ

 • COMPLETE THE SKYDIVING COURSE OVER DUSTY DEPOT AFTER JUMPING FROM THE BATTLE BUS FORTNITE

  COMPLETE THE SKYDIVING COURSE OVER DUSTY DEPOT AFTER JUMPING FROM THE BATTLE BUS FORTNITE

  FORTNITE SEASON 10 WEEK 9/WEEK 10 LEAKED BULLSEYE MISSION OBJECTIVES/CHALLENGES (NORMAL)
  Land on different Bullseyes (1)
  Hit Weak Points while harvesting (50)
  Get an elimination with a Sniper Rifle (1)
  Hit easy firing range target (1)
  Complete the skydiving course over Fatal Fields after jumping from the Battle Bus (4)
  Hit Headshots (10)
  Destroy Loot Carries from 50m away (2)
  FORTNITE SEASON 10 BULLSEYE PRESTIGE CHALLENGES
  Hit 5 consecutive Weak Points while harvesting (1)
  Destroy Loot Carriers from 100m away (1)
  Hit headshots in a single match (3)
  Hit hard firing range target (1)
  Complete the skydiving course over Dusty Depot after jumping from the Battle Bus (4)
  Hit headshots with a Scoped weapon (3)
  Land a Bottle Flip on a target near a giant fish, llama, or pig (1)
  We’ll release guides on how to complete some of these challenges once the Bulleye mission goes live tomorrow at 2 PM BST.


  Watch COMPLETE THE SKYDIVING COURSE OVER DUSTY DEPOT AFTER JUMPING FROM THE BATTLE BUS FORTNITE With HD Quality

  ಇಂದ TamashaBera| 216 ವೀಕ್ಷಣೆ