ആഡ് 30s ...ൽ ഉള്ള ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ 5s -ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ-
പരസ്യക്കാരന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ
 • Best Mascara VS False Lashes | L’Oréal Paris Lash Paradise Mascara | JSuper Kaur

  Best Mascara VS False Lashes | L’Oréal Paris Lash Paradise Mascara | JSuper Kaur

  Product Link :
  1. Nykaa: https : //bit.ly/2G31Sau
  2. Amazon : https://amzn.to/2GcB9bj
  3. Mantra : https://bit.ly/3kYpig0
  4. Flipkart : https://bit.ly/3cHTV6m

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practiti

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Step by Step Body Polishing at home #homespachallenge | Coffee Skin care | JSuper Kaur

  Step by Step Body Polishing at home #homespachallenge | Coffee Skin care | JSuper Kaur

  Products links :

  mCaffeine Website - https://bit.ly/36GNOOw

  Body Toning & Polishing Kit - https://bit.ly/3nqCWdF

  Coffee Body Polishing Oil - https://bit.ly/3d3A81q

  Coffee Body Scrub - https://bit.ly/2GBDUTV

  Coffee Body Lotion - https://bit.ly/30D6kne

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is o

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Instant Skin Brightening Vitamin C Face Wash | New Launch Mamaearth Face Wash | JSuper Kaur

  Instant Skin Brightening Vitamin C Face Wash | New Launch Mamaearth Face Wash | JSuper Kaur

  Mamaearth: https://bit.ly/3jagQJY
  (Use code jsuper2020 for 20% off on
  mamaearth website)
  Amazon: https://amzn.to/3jaB6uT
  Flipkart: https://bit.ly/3cGhzjN

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practitioner

  ബൈ JSuper kaur| 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • How I tame Frizzy hair & treat Hairfall at home | JSuper Kaur

  How I tame Frizzy hair & treat Hairfall at home | JSuper Kaur

  Mamaearth: https://bit.ly/3jnvptl (Use code jsuper2020 for 20% off on mamaearth website)
  Amazon: https://amzn.to/3bbrlcH
  Nykaa: https://bit.ly/31CZpv3
  Flipkart: https://bit.ly/2G9EmrZ

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Profession

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Shook ???? after using this Vitamin C Serum | The Derma Co Vitamin C Serum | Giveaway | JSuper Kaur

  Shook ???? after using this Vitamin C Serum | The Derma Co Vitamin C Serum | Giveaway | JSuper Kaur

  The DermaCo 20 % Vitamin C Serum- https://bit.ly/3lpmDNm

  Code : jsuper25
  Get 25% Discount on Derma Co Website

  Check it out on the website : https://thedermaco.com/20-percent-vitamin-c-serum.html

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Live Dil Ki Baat

  Live Dil Ki Baat

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practitioner , so always make sure you consult a professional in case of need.
  I always try to keep my Content updated but i can not guarantee. All opinions expressed here are my own and

  ബൈ JSuper kaur| 8 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Dermatologist approved treatment to remove acne scars | 10% Niacinamide Serum | JSuper Kaur

  Dermatologist approved treatment to remove acne scars | 10% Niacinamide Serum | JSuper Kaur

  10% Niacinamide SERUM

  Niacinamdie - Niacinamide or Vitamin B3 has been clinically proven to help visibly improve large pores and prevent acne. Daily use will result in fewer lesions and improved skin texture.

  Zinc– The serum is infused with Zinc to help regulate sebum production, diminish the severity of acne, and promote clear skin.
  The Derma Co 10 % Niacinamide Serum- https://bit.ly/35A8bN2

  Use code : Jsuper25
  25% off on Dermaco website

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Reduce Dark Spots with Garnier Vitamin C Serum | JSuper Kaur

  Reduce Dark Spots with Garnier Vitamin C Serum | JSuper Kaur

  Product Link : @amazonfashion
  Amazon : http://bit.ly/AZserum-jsuperkaur

  Follow Me on Instagram for Giveaway

  ***********************************************************************
  Reduce Dark Spots with Garnier Vitamin C Serum | JSuper Kaur
  serum, vitamin c, vitamin c serum, garnier serum, vitamin c serum review, best vitamin c serum for face

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are t

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur

  Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur

  Product Link :

  1. Nature's Absolutes Cold Pressed Castor Carrier Oil, 200ml : https://amzn.to/2DLP9Yq
  2. Dabur Badam Tail - 100% Pure Almond Oil - 50 ml : https://amzn.to/35oPDPy
  3. Blue Nectar Amritanadi Assam Green Tea : https://amzn.to/2DMCAMt
  4. B&B Organics Sugarcane Jaggery Powder, 2 kg : https://amzn.to/2GOvW9J
  5. Herbal Hills 100% Organic Neem Powder : https://amzn.to/2ZoKwuR
  6. IndianJadiBooti Dried Harshingar Harsingar Flower, 100g : https://amzn.to/3bIlkoh
  7. Mamaearth Aloe Vera Gel For Face : https://amzn.to/3bIbS46
  *********************************************************************************************


  Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur

  Hi guys, in this video I am sharing my favourite green tea face cream.... green tea gel that will lighten acne scars, treat acne, pimples, dark spots, dark circles effectively if made the sane way & used regularly.... also u will grt glowing skin in bonus !
  Please do share ur results & feedback in comments section & ur pictures on my InstaGram - jsuper.kaur ????????????

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com

  #diyfacecream #greentea #acne #skinbrightening #jsuperkaur

  Watch Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur With HD Quality

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

റീ-പ്ളെ

Pimples Treatment 100% with Proof | JSuper Kaur

AHA-BHA foaming cleanser: https://bit.ly/3cIUsVs
AHA BHA Gel : https://bit.ly/2SS4LxA
Jsuper25 to be used at
TheDermaCo.com for 25% off

PDP Links:
AHA BHA Gel - https://thedermaco.com/aha-bha-gel-for-active-acne.html
AHA-BHA Foaming cleanser - https://thedermaco.com/aha-bha-foaming-cleanser-for-all-skin-types.html

***********************************************************************
Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
: https://amzn.to/2WHV9sR
: https://amzn.to/2QNDzOF
: https://amzn.to/2Kr07n6
***********************************************************************

For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
* YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
* Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
* Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
* Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
* Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
* Website : www.jsuperkaur.com


For Business Inquiries -
E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

Much Love
Jessika


PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. th

ബൈ JSuper kaur | 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

ഫീച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വീഡിയോകൾ

 • Blatant Violation of model code of conduct in Odisha

  Blatant Violation of model code of conduct in Odisha

  Blatant Violation of model code of conduct in Odisha


  Watch Blatant Violation of model code of conduct in Odisha With HD Quality

  ബൈ Dharmendra Pradhan| 74255 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Journey Of Bollywood Music Directors - Amit Trivedi To AR Rahman (Part 3)

  Journey Of Bollywood Music Directors - Amit Trivedi To AR Rahman (Part 3)

  Bollywood music directors have led a very calm and quiet life. Today, let's have a look at some of the most popular music directors of Bollywood and their life journeys.

  #AmitTrivedi #ARRahman #MusicDirectors

  Check out the video to know more.

  SUBSCRIBE To Bollywood Bubble:
  Click Here ► http://bit.ly/2hjMB6X

  Tune into Bollywood Bubble, your one stop destination for all the latest happenings, hot gossips, rumours and exclusive B-Town news...

  Also, Visit - https://www.bollywoodbubble.com . One stop Destination for Latest Bollywood Updates.

  Like us on Facebook - https://www.facebook.com/BollywoodBubble
  Follow us on Twitter - https://twitter.com/bollybubble
  Follow us on Instagram - https://www.instagram.com/bollywoodbubble/

  Click on the Subscribe Button NOW and Stay Tuned.

  Watch Journey Of Bollywood Music Directors - Amit Trivedi To AR Rahman (Part 3) With HD Quality

  ബൈ Bollywood Bubble| 946 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • BIGG BOSS || सलमान खान के शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं सारा गुरपाल!

  BIGG BOSS || सलमान खान के शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं सारा गुरपाल!

  DPK NEWS Is the Biggest Regional News Channel of Rajasthan. The DPK NEWS channel is all about Breaking News, Politics News, Entertainment News, Sports News, Social Media News, Movie Reviews, Opinion News and More. Rajasthan’s & India’s most awaited news venture.

  Watch BIGG BOSS || सलमान खान के शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं सारा गुरपाल! With HD Quality

  ബൈ DPK NEWS| 65 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Mataji Bhajan | Jai Mata Di - Maiya Ke Mandir Me Aake | Rajesh Tiwari | New Hindi Bhakti Songs

  Mataji Bhajan | Jai Mata Di - Maiya Ke Mandir Me Aake | Rajesh Tiwari | New Hindi Bhakti Songs

  Watch Anita Films Presents Latest Hindi Mataji Bhajan Maiya Ke Mandir Me Aake

  Song : Maiya Ke Mandir Me Aake
  Album : Maa Hai Dayalu Jag Sara Jane
  Singer : Rajesh Tiwari
  Music : Nashraj Ghimire
  Lyrics : Rajesh Tiwari, Kamal Ambikapuri, Ashok Sinha
  Music Label : Anita Films
  Presented by : Aditya Films Entertainment
  Produced by : Sanjay Tiwari, Rajesh Tiwari

  ➩ Click Here To Subscribe : https://goo.gl/QUZ2ZM

  ➩ Dailymotion : https://goo.gl/J302B3

  ➩ Google + : https://goo.gl/UeZBab

  ➩ Twitter : https://goo.gl/Opd1UM

  Watch Mataji Bhajan | Jai Mata Di - Maiya Ke Mandir Me Aake | Rajesh Tiwari | New Hindi Bhakti Songs With HD Quality

  ബൈ Anita Films Entertainment| 142 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Neha Kakkar Aur Rohan Preet Singh Ki SHAADI Kya Ye Publicity Stunt Hai?

  Neha Kakkar Aur Rohan Preet Singh Ki SHAADI Kya Ye Publicity Stunt Hai?

  Neha Kakkar Aur Rohan Preet Singh Ki SHAADI Kya Ye Publicity Stunt Hai?

  Subscribe Food Spy: https://www.youtube.com/channel/UCEbQeUcU3-YMLmCJAhrtaDA

  #BollywoodSpy #BollywoodNews #BollywoodGossips - Stay Tuned For More Bollywood News

  ☞ Check All Bollywood Latest Update on our Channel

  ☞ Subscribe to our Channel https://goo.gl/UerBDn

  ☞ Like us on Facebook https://goo.gl/7Q896J

  ☞ Follow us on Twitter https://goo.gl/AjQfa4

  ☞ Circle us on G+ https://goo.gl/57XqjC

  ☞ Follow us on Instagram https://goo.gl/x48yEy

  Watch Neha Kakkar Aur Rohan Preet Singh Ki SHAADI Kya Ye Publicity Stunt Hai? With HD Quality

  ബൈ Bollywood Spy| 1046 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Swiss Beauty Cleansing Makeup Remover | Best & Affordable | #3minuteReview | Nidhi Katiyar

  Swiss Beauty Cleansing Makeup Remover | Best & Affordable | #3minuteReview | Nidhi Katiyar

  Hey guys,
  Today I am sharing another #3minutereview.
  this time its a makeup remover. Actually Cleansing Makeup Remover from Swiss beauty.
  Swiss beauty is launching so many new products each day, and now they have started with some skin care as well.

  I have been Using the Swiss Beauty Cleansing Makeup Remover from the Past 2 weeks almost and Gosh I LOVE IT!!

  The Swiss beauty Cleansing Makeup Remover is everything if you are looking for a gentle yet effective makeup remover. This is amazing. According to me I this is the best makeup remover I have ever used.
  Its the best makeup remover available in india at affordable price.

  Watch this video to know about the Swiss beauty Cleansing Makeup remover.

  Shop Swiss Beauty Cleansing Makeup remover here for Rs. 275/-
  https://www.cuffsnlashes.com/swiss-beauty-cleansing-make-up-remover-sb-14


  Follow me on all my social media's below:
  email :prettysimplenk@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/prettysimplenk/
  Twitter : https://twitter.com/prettysimplenk
  Instagram - https://www.instagram.com/nidhi.167/

  What I am Wearing -

  My Filming Equipments -
  1. Generic tripod from Amazon
  2. Nikon D5200
  3. Rode Micro Mic
  4. Windows Movie Maker
  5. Filmora

  I also Sometimes film on my Redmi Note 4

  Shop affordable Makeup here -
  https://www.cuffsnlashes.com

  Subscribe to my other channel 'Cuffs N lashes '
  https://www.youtube.com/channel/UCFJ5xlKL2E3MD_lldHkJeoA

  New Affordable Makeup Try on-
  https://www.youtube.com/watch?v=vR0RDi6C-pg

  Whats New in Affordable? #1 -
  https://www.youtube.com/watch?v=MK-EXQzs-jM

  Blue Heaven Artisto Velvette Matte Lipstick -
  https://www.youtube.com/watch?v=HLjsK29DlAQ

  Blue Heaven UHD Compact all 4 shades -
  https://www.youtube.com/watch?v=kaaADuHYdf0

  To

  ബൈ Nidhi Katiyar| 63559 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • #माता जी के लाईव दर्शन | Jai Mata Di - DURGA - Mata Ji Murti - Live Darshan | Navratri Special Video

  #माता जी के लाईव दर्शन | Jai Mata Di - DURGA - Mata Ji Murti - Live Darshan | Navratri Special Video

  माता जी के लाईव दर्शन | Jai Mata Di - DURGA - Mata Ji Murti - Live Darshan | Navratri Special VideoWatch #माता जी के लाईव दर्शन | Jai Mata Di - DURGA - Mata Ji Murti - Live Darshan | Navratri Special Video With HD Quality

  ബൈ Anita Films Online| 1067 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Dr. Jamshed J. Bhabha, showcased India’s excellence in the field of performing arts.Let’s find more.

  Dr. Jamshed J. Bhabha, showcased India’s excellence in the field of performing arts.Let’s find more.

  Dr. Jamshed J. Bhabha, the younger brother of nuclear physicist Dr. Homi J Bhabha, played a significant role in showcasing India’s excellence in the field of performing arts. Let’s find out more about him. #Arts #personality #EkBharatShreshthaBharat @MinOfCultureGoI @HRDMinistry

  Watch Dr. Jamshed J. Bhabha, showcased India’s excellence in the field of performing arts.Let’s find more. With HD Quality

  ബൈ CII| 69404 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

ബ്യൂട്ടി (സൌന്ദര്യം) പൊടിക്കൈകൾ

 • Pimples Treatment 100% with Proof | JSuper Kaurപ്ളെയ്ങ്ങ്

  Pimples Treatment 100% with Proof | JSuper Kaur

  AHA-BHA foaming cleanser: https://bit.ly/3cIUsVs
  AHA BHA Gel : https://bit.ly/2SS4LxA
  Jsuper25 to be used at
  TheDermaCo.com for 25% off

  PDP Links:
  AHA BHA Gel - https://thedermaco.com/aha-bha-gel-for-active-acne.html
  AHA-BHA Foaming cleanser - https://thedermaco.com/aha-bha-foaming-cleanser-for-all-skin-types.html

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. th

  ബൈ JSuper kaur| 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Best Mascara VS False Lashes | L’Oréal Paris Lash Paradise Mascara | JSuper Kaur

  Best Mascara VS False Lashes | L’Oréal Paris Lash Paradise Mascara | JSuper Kaur

  Product Link :
  1. Nykaa: https : //bit.ly/2G31Sau
  2. Amazon : https://amzn.to/2GcB9bj
  3. Mantra : https://bit.ly/3kYpig0
  4. Flipkart : https://bit.ly/3cHTV6m

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practiti

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Step by Step Body Polishing at home #homespachallenge | Coffee Skin care | JSuper Kaur

  Step by Step Body Polishing at home #homespachallenge | Coffee Skin care | JSuper Kaur

  Products links :

  mCaffeine Website - https://bit.ly/36GNOOw

  Body Toning & Polishing Kit - https://bit.ly/3nqCWdF

  Coffee Body Polishing Oil - https://bit.ly/3d3A81q

  Coffee Body Scrub - https://bit.ly/2GBDUTV

  Coffee Body Lotion - https://bit.ly/30D6kne

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is o

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Instant Skin Brightening Vitamin C Face Wash | New Launch Mamaearth Face Wash | JSuper Kaur

  Instant Skin Brightening Vitamin C Face Wash | New Launch Mamaearth Face Wash | JSuper Kaur

  Mamaearth: https://bit.ly/3jagQJY
  (Use code jsuper2020 for 20% off on
  mamaearth website)
  Amazon: https://amzn.to/3jaB6uT
  Flipkart: https://bit.ly/3cGhzjN

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practitioner

  ബൈ JSuper kaur| 6 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • How I tame Frizzy hair & treat Hairfall at home | JSuper Kaur

  How I tame Frizzy hair & treat Hairfall at home | JSuper Kaur

  Mamaearth: https://bit.ly/3jnvptl (Use code jsuper2020 for 20% off on mamaearth website)
  Amazon: https://amzn.to/3bbrlcH
  Nykaa: https://bit.ly/31CZpv3
  Flipkart: https://bit.ly/2G9EmrZ

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Profession

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Shook ???? after using this Vitamin C Serum | The Derma Co Vitamin C Serum | Giveaway | JSuper Kaur

  Shook ???? after using this Vitamin C Serum | The Derma Co Vitamin C Serum | Giveaway | JSuper Kaur

  The DermaCo 20 % Vitamin C Serum- https://bit.ly/3lpmDNm

  Code : jsuper25
  Get 25% Discount on Derma Co Website

  Check it out on the website : https://thedermaco.com/20-percent-vitamin-c-serum.html

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Live Dil Ki Baat

  Live Dil Ki Baat

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practitioner , so always make sure you consult a professional in case of need.
  I always try to keep my Content updated but i can not guarantee. All opinions expressed here are my own and

  ബൈ JSuper kaur| 8 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Dermatologist approved treatment to remove acne scars | 10% Niacinamide Serum | JSuper Kaur

  Dermatologist approved treatment to remove acne scars | 10% Niacinamide Serum | JSuper Kaur

  10% Niacinamide SERUM

  Niacinamdie - Niacinamide or Vitamin B3 has been clinically proven to help visibly improve large pores and prevent acne. Daily use will result in fewer lesions and improved skin texture.

  Zinc– The serum is infused with Zinc to help regulate sebum production, diminish the severity of acne, and promote clear skin.
  The Derma Co 10 % Niacinamide Serum- https://bit.ly/35A8bN2

  Use code : Jsuper25
  25% off on Dermaco website

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Reduce Dark Spots with Garnier Vitamin C Serum | JSuper Kaur

  Reduce Dark Spots with Garnier Vitamin C Serum | JSuper Kaur

  Product Link : @amazonfashion
  Amazon : http://bit.ly/AZserum-jsuperkaur

  Follow Me on Instagram for Giveaway

  ***********************************************************************
  Reduce Dark Spots with Garnier Vitamin C Serum | JSuper Kaur
  serum, vitamin c, vitamin c serum, garnier serum, vitamin c serum review, best vitamin c serum for face

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are t

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur

  Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur

  Product Link :

  1. Nature's Absolutes Cold Pressed Castor Carrier Oil, 200ml : https://amzn.to/2DLP9Yq
  2. Dabur Badam Tail - 100% Pure Almond Oil - 50 ml : https://amzn.to/35oPDPy
  3. Blue Nectar Amritanadi Assam Green Tea : https://amzn.to/2DMCAMt
  4. B&B Organics Sugarcane Jaggery Powder, 2 kg : https://amzn.to/2GOvW9J
  5. Herbal Hills 100% Organic Neem Powder : https://amzn.to/2ZoKwuR
  6. IndianJadiBooti Dried Harshingar Harsingar Flower, 100g : https://amzn.to/3bIlkoh
  7. Mamaearth Aloe Vera Gel For Face : https://amzn.to/3bIbS46
  *********************************************************************************************


  Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur

  Hi guys, in this video I am sharing my favourite green tea face cream.... green tea gel that will lighten acne scars, treat acne, pimples, dark spots, dark circles effectively if made the sane way & used regularly.... also u will grt glowing skin in bonus !
  Please do share ur results & feedback in comments section & ur pictures on my InstaGram - jsuper.kaur ????????????

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com

  #diyfacecream #greentea #acne #skinbrightening #jsuperkaur

  Watch Green Tea Skin Brightening Face Cream for Acne, Dark Spots, Dark Circles | JSuper Kaur With HD Quality

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Handmade Haldi Chandan Soap at Home | JSuper Kaur

  Handmade Haldi Chandan Soap at Home | JSuper Kaur

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practitioner , so always make sure you consult a professional in case of need.
  I always try to keep my Content updated but i can not guarantee. All opinions expressed here are my own and

  ബൈ JSuper kaur| 4 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • * New Launch * Mamaearth Micellar Water Foaming Makeup Remover Review | JSuper Kaur

  * New Launch * Mamaearth Micellar Water Foaming Makeup Remover Review | JSuper Kaur

  *New Launch* Mamaearth Micellar Water Foaming Makeup Remover Review | JSuper Kaur


  Mamaearth: https://bit.ly/2EBElfX
  (Use code jsuper2020 for 20% off on Mamaearth website)
  Amazon: https://amzn.to/32E6ElZ
  Flipkart: https://bit.ly/2ENFpNj

  To Win Giveaway Subscribe this Channel : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw
  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • How to repair Dry Damaged Frizzy Hair at home | Hair Care at home | JSuper Kaur

  How to repair Dry Damaged Frizzy Hair at home | Hair Care at home | JSuper Kaur

  SOCOM Link : https://www.prosalonlocator.com/matrix/socom?utm_source=YT&utm_medium=Infl&utm_campaign=OC&utm_term=Jsuper_Kaur

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practitioner , so always make sure you consul

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • DIY Wishful Yo Glow Enzyme Scrub Dupe | Skincare Dupes in India | JSuper Kaur

  DIY Wishful Yo Glow Enzyme Scrub Dupe | Skincare Dupes in India | JSuper Kaur

  Fill this form to be a member of my Lifetime Personal Whatsapp Group & Personal Consultation -
  https://forms.gle/gfaQa9ZagKhwEGpv9

  Product Link :

  1. Foodvit Lactose Powder, 100g : https://www.amazon.in/dp/B07GJM6WJP/ref=cm_sw_r_wa_api_i_FBrqFbMPJF1GV

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Mamaearth BhringAmla Hair oil | My Review | JSuper Kaur

  Mamaearth BhringAmla Hair oil | My Review | JSuper Kaur

  Mamaearth: https://bit.ly/3jHVGnc (Use code jsuper2020 for 20% off on Mamaearth website)
  Amazon: https://amzn.to/3jjl1DD
  Nykaa: https://bit.ly/3jo1H8b
  Flipkart: https://bit.ly/2ZHuSeP

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Pantene Open Hair Miracle Review | My Personal Opinion | Tips & Tricks of Hair Care | JSuper Kaur

  Pantene Open Hair Miracle Review | My Personal Opinion | Tips & Tricks of Hair Care | JSuper Kaur

  Product Link

  Pantene Open hair Miracle : https://bit.ly/3fNF0aL

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Professional or a medical practitioner , so always make sure you consult a professional in case of need.
  I always try to keep my C

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • सिर्फ़ तीन चीजों से बनाएँ महँगा साबुन | Homemade Rose Clay Soap for Fair Skin | JSuper Kaur

  सिर्फ़ तीन चीजों से बनाएँ महँगा साबुन | Homemade Rose Clay Soap for Fair Skin | JSuper Kaur

  सिर्फ़ तीन चीजों से बनाएँ महँगा साबुन | Homemade Rose Clay Soap for Fair Skin | JSuper Kaur

  Clay soaps are ideal for people with oily and acne prone skin, as they remove deposits that lead to pimples and excess oil production. But sensitive, dry skin types can also benefit from clay soaps since the soaps don't mess with the natural moisture of the skin.
  Rose clay gently coaxes excess oil out of your skin to help prevent clogged pores and promote skin health. It gently cleanses and draws out impurities while moisturizing.

  Heat glycerin in a microwave on high, stirring at 15-second intervals, until it's completely melted. Add any extra ingredients-such as essential oils or color additives-stirring to combine. Watch thee Full Video for more !

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Busin

  ബൈ JSuper kaur| 2 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Bleach ke sath Salon Glow ? Yes or No ? | JSuper Kaur

  Bleach ke sath Salon Glow ? Yes or No ? | JSuper Kaur

  Bleach ke sath Salon Glow ? Yes or No ? | JSuper Kaur

  In this Video I will Compare Top Bleaches in Indian Market Like Fem, Olivia, Natures Etc
  I have also Shared How to use Bleach at Home and all the Precaution needed Pre & Post Bleach

  There are various bleaches that are available in the Market but check this video out to know ki Fem bleach mera personal favorite kyun hai?! Aur is video mein hum yeh bhi baat karenge on how to select the best bleach from the market

  Fem bleach also has no added ammonia, enriched with natural ingredients with saffron and milk real gold dust jo aapke skin ko natural glow de.

  To check if the bleach works for your skin, test it with a patch test- as shown in the video.

  Sirf 15 minute mei chup jaaye aapke chehre ke baal, Fem ke saath.

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Skin Brightening Scrub Rs.3000 ka Rs.30 में - Remove Dark Spots in 7 days | JSuper Kaur

  Skin Brightening Scrub Rs.3000 ka Rs.30 में - Remove Dark Spots in 7 days | JSuper Kaur

  Skin Brightening Vit C Scrub Rs.3000 ka Rs.30 में ???????? - Skin BRIGHTENING in 10 min | JSuper Kaur
  Remove dark spots in 7 day

  ****************************************************************************************
  Product Links :

  1. The Wonder of World Calamine Clay Powder for Skin : https://amzn.to/39wxtvd
  2. Nestle Everyday Dairy Whitener, : https://amzn.to/302WWtj
  3. Urban Platter Ascorbic Acid, : https://amzn.to/3hFOLZY
  4. Hollywood Secrets 100% Pure Organic Vitamin C Powder : https://amzn.to/2D7TrbV
  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal i

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Truth about Vit C - Does it work ? Ft. Mamaearth Vit C Sleeping Mask | JSuper Kaur

  Truth about Vit C - Does it work ? Ft. Mamaearth Vit C Sleeping Mask | JSuper Kaur

  Mamaearth: https://bit.ly/2BvGaZX (Use code jsuper2020 for 20% off on Mamaearth webiste)
  Amazon: https://amzn.to/2A5hhE9
  Nykaa: https://bit.ly/3dxA7RN
  Flipkart: https://bit.ly/3g2BMAq

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice. I am not a licensed Profession

  ബൈ JSuper kaur| 4 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Skin Tightening Anti Aging Toner for 10 years Younger Skin | JSuper Kaur

  Skin Tightening Anti Aging Toner for 10 years Younger Skin | JSuper Kaur

  Skin Tightening, Anti Aging Toner Younger Skin, Clear Skin, Home Remedy, Skin Care, Skin Care Tips,

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • My 3 Month updated Skincare Routine | L'Oreal Paris Crystal Micro-Essence | JSuper Kaur

  My 3 Month updated Skincare Routine | L'Oreal Paris Crystal Micro-Essence | JSuper Kaur

  L'Oreal Paris Crystal Micro-Essence Link
  Amazon: https://bit.ly/LPJSuperAZ
  Nykaa: https://bit.ly/LPJSuperNy
  Flipkart: https://bit.ly/LPJSuperFK
  Myntra: https://bit.ly/MynJSuperLP

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika


  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should NOT be considered as professional advice.

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • How I Remove BLACKHEADS at home | Backheads Tricks | JSuper Kaur

  How I Remove BLACKHEADS at home | Backheads Tricks | JSuper Kaur

  How to remove BLACKHEADS at home | JSuper Kaur

  Mamaearth Link : https://bit.ly/2ZLr4JU

  GET 20% Extra Discount on MamaEarth Use this code : jsuper2020


  Amazon Link : https://amzn.to/2TIWInG
  Nykaa Link : https://bit.ly/3eoGqYT
  Flipkart Link : https://bit.ly/2TNU9R0  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6
  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel
  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw

  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-
  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com


  For Business Inquiries -
  E-Mail : jsuperkaur@gmail.com

  Much Love
  Jessika

  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Kareena Kapoor DIY Face Mask | Lockdown Special Summer Face Mask | JSuper Kaur

  Kareena Kapoor DIY Face Mask | Lockdown Special Summer Face Mask | JSuper Kaur

  Kareena Kapoor Face Mask, Face Mask, Summer Face Mask, DIY Face Mask, Summer Face Mask,

  Summer Skin Care,   If you Follow this video then please leave a like and a comment to share your feedback. Send me your Before after Picture on Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  to get featured and SUBSCRIBE TO MY CHANNEL If you want to see more Such Videos.  Here r the links to some good quality Sandalwood Powder —


  1. Little Bee Pure Sandal Wood Powder, 25g https://www.amazon.in/dp/B010USVXG6/ref=cm_sw_r_wa_api_i_5I5ZEb7A1TAFW


  2. O4U 100% Pure and Natural Freshest Organic Mysore Sandalwood Powder for Skin and Face - 100gm https://www.amazon.in/dp/B082ST1FB7/ref=cm_sw_r_wa_api_i_wJ5ZEbEN3RQEE

   ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6

  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel

  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw


  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-


  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperka

  ബൈ JSuper kaur| 9 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • AHA BHA Peel to Remove PIGMENTATION, Dark Spots, Sun Tan | JSuper Kaur

  AHA BHA Peel to Remove PIGMENTATION, Dark Spots, Sun Tan | JSuper Kaur

  If you Follow this video then please leave a like and a comment to share your feedback. Send me your Before after Picture on Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  to get featured and SUBSCRIBE TO MY CHANNEL If you want to see more Such Videos.

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6

  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel

  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw


  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-


  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com

  For Business Inquiries -
  E Mail : jsuperkaur@gmail.com
  Much Love
  Jessika

  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the information provided on this channel is only for general purposes and should

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Parlour Jaisa Glow ab Ghar Pe | Manicure at Home | JSuper Kaur

  Parlour Jaisa Glow ab Ghar Pe | Manicure at Home | JSuper Kaur

  Do try this amazing, super easy manicure at home.... ????????????

  If you Follow this video then please leave a like and a comment to share your feedback. Send me your Before after Picture on Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  to get featured and SUBSCRIBE TO MY CHANNEL If you want to see more Such Videos.

  ***********************************************************************
  Camera Used : https://amzn.to/318ppMI
  Vlog Camera : https://amzn.to/2QLo5e3
  Shooting Lights : https://amzn.to/2ETZ5fL
  Ring Light : https://amzn.to/31ldcVc
  Tripod Used : https://amzn.to/2WMVA4W
  My Fav Lipstick Colour : https://amzn.to/2WQz7E4
  : https://amzn.to/2WHV9sR
  : https://amzn.to/2QNDzOF
  : https://amzn.to/2Kr07n6

  ***********************************************************************

  For Make & Beauty Tips Subscribe to my other channel

  Super Beauty : https://www.youtube.com/channel/UCG2yeNDaXoJCjtUNlZi15Dw


  Follow me on all social media & be my Friend! Please do Like, Subscribe & Share :-


  * YouTube : http://www.youtube.com/c/JSuperkaurbeauty
  * Facebook : https://www.facebook.com/JSuper.Kaur
  * Instagram : https://www.instagram.com/jsuper.kaur
  * Twitter : https://twitter.com/JsuperKaur
  * Google+ : https://plus.google.com/+JSuperkaur
  * Website : www.jsuperkaur.com

  For Business Inquiries -
  E Mail : jsuperkaur@gmail.com
  Much Love
  Jessika

  PS - My channel is dedicated to my much beloved n most missed Father - Mr. Kulwant Singh. He was, is and will always be in my heart to heal it whenever it gets hurt. He's living this life through me.

  Disclaimer : All products used in my videos, regardless of whether the is sponsored or not, are the products i like using. the

  ബൈ JSuper kaur| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Lakme One Brand/ I tried Lakme Products for a full Face/ Nidhi Katiyar

  Lakme One Brand/ I tried Lakme Products for a full Face/ Nidhi Katiyar

  Hey Guys, sharing with you a lakme full face makeup. Now this in no way is a makeup tutorial, I just played around with some of the products from Lakme. and thought of sharing wiht you all how it all went.

  Here is the List of all the Lakme Products I have used -
  1. Lakme absolute Blur Perfect Primer
  https://nyk0.page.link/tkqu8R8SW3QtsXup7
  2. Lakme Infinity Eyeshadow Palette - Pink Paradise
  https://nyk0.page.link/CM3E8uEE12QkCDwS6
  3. Lakme 9 to 5 Primer + Matte Foundation - Warm Natural
  https://nyk0.page.link/tdRiwabj7Ksydjiw9
  4. Lakme Absolute Matte Lip Color - Shade - 07 Mild Mauve
  https://nyk0.page.link/8VNMGojhzq1o7GKA8
  5. Lakme Absolute Flutter Secret Mascara
  https://nyk0.page.link/TDoGDoiAzNMvQCPr9
  6. Lakme Absolute Revolution Matte Lipstick - Dynamite Berry
  https://nyk0.page.link/s81dq8yCFYbwM1WPA
  7. Lakme Ultimate Kohl Kajal
  https://nyk0.page.link/SkQLXPZzqKmBbs4U8

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Watch My other Vlogs -
  https://www.youtube.com/watch?v=ih_bKToLC3g&list=PLswt2K44s-hbKsvEBLEC5fHDkEp7Wwnpd

  Watch My Disney Princess to Indian Wedding Series here - Its fun to watch Indian Avatar of Disney Princesses -
  https://www.youtube.com/watch?v=lPkRbupcUB0&list=PLswt2K44s-haUOABjzzUOG2jwUh_Fpr96

  Watch My Monotone Makeup Looks Here -
  https://www.youtube.com/watch?v=WrpPx-_F1Yw&list=PLswt2K44s-hZOfXt-sSQlVe7C_vBOjsWQ

  Love Affordable Makeup - Checkout What's new in Affordable -
  https://www.youtube.com/watch?v=lowjaZ9kZcs&list=PLswt2K44s-hZcQ-tZUr7GzH0ymkV18U8o

  Here is my Get UNREADY With Me -
  https://www.youtube.com/watch?v=aLtDX9l8ovo&list=PLswt2K44s-hbLjRz8rtj8FTC-3tZ55yzY
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  F

  ബൈ Nidhi Katiyar| 54 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Top 5 Makeup Products Under Rs. 100 / Nidhi Katiyar

  Top 5 Makeup Products Under Rs. 100 / Nidhi Katiyar

  Hey Guys, Sharing with you all 5 amazing makeup products that are not only in budget but they perform really well.
  All The makeup Products are under rs. 100 and are a total game changer. If you are a teenager or wanna buy something that is really in budget but will not let you down... try these.

  Also Cuffsnlashes is having a festive sale till 22nd october, make sure to check out the products.

  Products shown in the video -
  1. Hilary Rhoda Eyelashes
  https://www.cuffsnlashes.com/hilary-rhoda-eyelashes
  2. Blue Heaven Walk free Eyebrow pencil
  https://www.cuffsnlashes.com/blue-heaven-artisto-eyebrow-definer
  3. Blue Heaven Walk free Kajal
  https://www.cuffsnlashes.com/blue-heaven-walk-free-kajal
  4. Insight Matte Lipstick
  https://nyk0.page.link/G2NYoEhTHTWhpDmT9
  5. Hilary Rhoda Eyebrow Pencil Retractable
  https://www.cuffsnlashes.com/hilary-rhoda-eyelashes
  6. Blue Heaven Elegance Matte Lip COlor - 11 (nued Shade)
  https://www.cuffsnlashes.com/blue-heaven-elegance-matte-lip-colour-11
  7. Blue heaven Eyeliner - Rs. 55
  https://www.cuffsnlashes.com/blue-heaven-eyeliner-waterproof-869

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Watch My other Vlogs -
  https://www.youtube.com/watch?v=ih_bKToLC3g&list=PLswt2K44s-hbKsvEBLEC5fHDkEp7Wwnpd

  Watch My Disney Princess to Indian Wedding Series here - Its fun to watch Indian Avatar of Disney Princesses -
  https://www.youtube.com/watch?v=lPkRbupcUB0&list=PLswt2K44s-haUOABjzzUOG2jwUh_Fpr96

  Watch My Monotone Makeup Looks Here -
  https://www.youtube.com/watch?v=WrpPx-_F1Yw&list=PLswt2K44s-hZOfXt-sSQlVe7C_vBOjsWQ

  Love Affordable Makeup - Checkout What's new in Affordable -
  https://www.youtube.com/watch?v=lowjaZ9kZcs&list=PLswt2K44s-hZcQ-tZUr7GzH0ymkV18U8o

  Here is my Get UNREADY With Me -
  https://www.yout

  ബൈ Nidhi Katiyar| 15 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • My favorite skincare essentials from Garnier / Get Unready / Nidhi Katiyar

  My favorite skincare essentials from Garnier / Get Unready / Nidhi Katiyar

  Hey Guys, so I tried out some more and new for me produts from Garnier and I was shocked.
  Love love love the Miscellar water. Its soo good and gentle on the skin.

  The vitamin c serum is my current Staple. Love using it. Its mild on the skin and doesn't tear my skin.
  Get yours here -
  http://bit.ly/AZserum-nidhi
  https://bit.ly/2FgnUG3


  #garnierindia #garniervitamincserum #garniermicellarwater #garnierhseetmasks #skincareessentials #vitamincserum #faceserum #garnierserum

  @GARNIER INDIA @AMAZONFASHIONIN @FLIPKART

  This Video is Sponsored by Garnier, but the Opinion and Reations are 100% honest and True.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Watch My other Vlogs -
  https://www.youtube.com/watch?v=ih_bKToLC3g&list=PLswt2K44s-hbKsvEBLEC5fHDkEp7Wwnpd

  Watch My Disney Princess to Indian Wedding Series here - Its fun to watch Indian Avatar of Disney Princesses -
  https://www.youtube.com/watch?v=lPkRbupcUB0&list=PLswt2K44s-haUOABjzzUOG2jwUh_Fpr96

  Watch My Monotone Makeup Looks Here -
  https://www.youtube.com/watch?v=WrpPx-_F1Yw&list=PLswt2K44s-hZOfXt-sSQlVe7C_vBOjsWQ

  Love Affordable Makeup - Checkout What's new in Affordable -
  https://www.youtube.com/watch?v=lowjaZ9kZcs&list=PLswt2K44s-hZcQ-tZUr7GzH0ymkV18U8o

  Here is my Get UNREADY With Me -
  https://www.youtube.com/watch?v=aLtDX9l8ovo&list=PLswt2K44s-hbLjRz8rtj8FTC-3tZ55yzY
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Follow me on all my social media's below:
  email :prettysimplenk@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/prettysimplenk/
  Twitter : https://twitter.com/nidhikatiyar167
  Instagram - https://www.instagram.com/nidhi.167/
  Shop affordable Makeup here -
  https:/

  ബൈ Nidhi Katiyar| 9 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • नकली पलकें कैसे लगाए? How to apply False Eyelashes correctly for Beginners in Hindi | Nidhi Katiyar

  नकली पलकें कैसे लगाए? How to apply False Eyelashes correctly for Beginners in Hindi | Nidhi Katiyar

  False/Fake Lashes Application can be tricky and furstrating.
  Sharing 5 easy Steps and Some Tips and Tricks of False Eyelashes Application.
  You will hopefully be able to apply your false Eyelashes After this.
  नकली पलकें कैसे लगाए? How to apply False Eyelashes correctly for Beginners in Hindi
  Step By Step Fake Eyelash Application Guide


  The False/Fake Eyelashes That I have used -
  Hilary Rhoda False Eyelashes no. 21
  https://www.cuffsnlashes.com/hilary-rhoda-eyelashes

  Glue Used -
  DUO - But this is Out of stock on Nykka
  Miss Claire Lash Glue -
  https://nyk0.page.link/vtvWDyzcsaSjcZRe7
  PAC Lash Glue -


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Watch My other Vlogs -
  https://www.youtube.com/watch?v=ih_bKToLC3g&list=PLswt2K44s-hbKsvEBLEC5fHDkEp7Wwnpd

  Watch My Disney Princess to Indian Wedding Series here - Its fun to watch Indian Avatar of Disney Princesses -
  https://www.youtube.com/watch?v=lPkRbupcUB0&list=PLswt2K44s-haUOABjzzUOG2jwUh_Fpr96

  Watch My Monotone Makeup Looks Here -
  https://www.youtube.com/watch?v=WrpPx-_F1Yw&list=PLswt2K44s-hZOfXt-sSQlVe7C_vBOjsWQ

  Love Affordable Makeup - Checkout What's new in Affordable -
  https://www.youtube.com/watch?v=lowjaZ9kZcs&list=PLswt2K44s-hZcQ-tZUr7GzH0ymkV18U8o

  Here is my Get UNREADY With Me -
  https://www.youtube.com/watch?v=aLtDX9l8ovo&list=PLswt2K44s-hbLjRz8rtj8FTC-3tZ55yzY
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Follow me on all my social media's below:
  email :prettysimplenk@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/prettysimplenk/
  Twitter : https://twitter.com/nidhikatiyar167
  Instagram - https://www.instagram.com/nidhi.167/
  Shop affordable Makeup here -
  ht

  ബൈ Nidhi Katiyar| 15 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)